گاز، ابزار دیپلماسی و امنیت

Sanat Newspaper - - صنعت زیر ساخت -

هرگون//ه ترانزی//ت چ//ه به ص//ورت واردات و ص//ادرات و هر مبادل//ه در بخ//ش انرژی، اف//زون بر مناف//ع اقتصادی به طور مس//تقیم و غیرمس//تقیم ب//ر امنیت کش//ور نی//ز تاثیر میگذارد.

همچنان که نف//ت میتواند یک ابزار در فضای دیپلماس//ی باش//د، گاز نیز میتواند در این بخ//ش ب//ه کار گرفته ش//ود و ابزاری در این زمینه باشد.

با تحق//ق این موضوع به طور طبیعی پیامدهای امنیتی نیز برای گاز متصور اس//ت. بخش گاز بیشتر از اثر امنیتی در بخشه//ای اقتص//ادی و اجتماعی تاثیرگذار اس//ت و مسائل امنیتی را نیز تحتشعاع قرار میدهد.

در ای//ن مس//یر نباید فراموش ک//رد قراردادهایی که در این بخشها امضا میکنیم باید از استحکام الزم برخوردار باش//د و پیشبینیهای الزم در شرایط اضطراری را در آن قراردادها دیده باشیم.

ازس//وی دیگر، یکی از رویکرده//ا جایگزینی گاز با نفت در بخشه//ای مختلف بهویژه صنای//ع، نیروگاهها و حتی بخش حمل و نقل اس//ت که این موضوع افزون بر مباحث اقتصادی در زمینه زیس//تمحیطی نی//ز تاثیرگذار خواهد بود.

بهرهگیری از گاز به عنوان انرژی پاک به طور مس//تقیم در توس//عه اقتصادی کش//ور در س//طوح کوچ//ک و ملی تاثیرگذار اس//ت و با ورود گاز به یک منطقه عاوهبر ایجاد مشاغل جدید باعث تحول صنعتی منطقه نیز میشود.

علیرضا‹رحیمی عضو‹کمیسیون‹امنیت‹ملی‹ و‹سیاست‹خارجی‹مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.