حمایت ایرانخودرو از ۶۹۳۱ گونه گیاهی در معرض خطر

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گروه صنعت//ی ایرانخودرو در راس//تای مس//ئولیتهای اجتماعی و با امض//ای تفاهمنامهای، حمای//ت از ۶۹۳۱ گونه گیاهی در خطر انقراض را به عهده گرفت.

به گزارش ایکوپرس، همزمان با روز ملی درختکاری براساس تفاهمنامه می//ان گروه صنعتی ایرانخودرو و موسس//ه تحقیق//ات جنگلها و مراتع کش//ور، حمایت از گیاهان در معرض انقراض و سرپرس//تی ۶۹۳۱عدد از گونههای در معرض خطر سراس//ر ای//ران در بانک ژن منابع طبیعی و باغ گیاهشناسی ملی ایران در راستای اقتصاد سبز در دستور کار قرار گرفت.

ای//ن تفاهمنامه به امضای هاش//م یک//هزارع، مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو و عادل جلیلی، رییس موسس//ه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور رسیده و تا اسفند سال آینده ادامه خواهد داشت.

در مت//ن ای//ن تفاهمنامه آمده این اقدام گروه صنعت//ی ایرانخودرو در راس//تای اهداف مسئولیتهای اجتماعی در جهت حمایت و مشارکت در حفاظت از گونههای گیاهی کش//ور و احترام به طبیعت به منظور توسعه سنت مقدس کاشت و نگهداری درختان انجام شده است.

یکهزارع پیش از امضای این تفاهمنامه، اقدامات انجام شده در مجموعه ملی باغ گیاهشناس//ی را ارزش//مند توصیف کرد و گفت: حمایت از چنین مجموعههایی که به مثابه میراثهای ماندگار کشور عزیزمان هستند در اولویت برنامهریزی کش//ور قرار دارد و گروه صنعت//ی ایرانخودرو نیز در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود آمادگی هر نوع همکاری را دارد.

ع//ادل جلیلی، رییس موسس//ه تحقیقات جنگلها و مراتع کش//ور نیز از اق//دام ایرانخ//ودرو در حمایت از گونههای گیاهی کش//ور تقدیر کرد و گف//ت: ایرانخ//ودرو بزرگترین صنعت ملی کش//ور به ش//مار میآید و تفاهمنامه امروز در حمایت از باغ ملی گیاهشناس//ی کشور نشان میدهد مدی//ران ای//ن مجموعه اه//داف و منافع ملی را ص//در تصمیمگیریهای خ//ود ق//رار میدهند. همزمان با امض//ای این تفاهمنام//ه و در روز ملی درخت//کاری، یکهزارع، مدیرعام//ل گروه صنعتی ایرانخ//ودرو به صورت نمادی//ن ی//ک اصله نه//ال صنوبر ک//ه ج//ذب ذرات آلودهکنن//ده هوا از ویژگیه//ای اصل//ی آن اس//ت در محوطه ب//اغ گیاهشناس//ی ملی غرس کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.