توزیع قطعات چینی به بهانه خدمات پس از فروش

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مش//کالت و چالشهای ب//ازار لوازم یدکی در صنعت خودرو با فش//ار تحریمها بیش//تر خود را نش//ان داد و ورود قطعات قاچاق و بیکیفیت از مجراهای رسمی و غیرسمی بازار لوازم یدکی را با چالش بیشتری مواجه کرد اما وضعیت صنعت قطعات موتورسیکلت از خودرو نامطلوبتر است زیرا بس//یاری از فعاالن ای//ن صنعت تنها مبادرت ب//ه واردات مدلهای مختل//ف ب//دون ارائه خدمات پ//س از فروش میورزند و مش//تری را به دردس//رهای بزرگی گرفتار کرده و مشکالت سیستمی موتورسیکلتها را در کش//ور افزایش میدهند. برای نمونه بس//یاری از قطعات مدلهای متنوع در بازار وجود نداش//ته و از قطعات مش//ابه اس//تفاده میشود که فعالی//ت این وس//یله نقلیه را مختل ک//رده و اس//تهالک آن را افزایش میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.