با‌معرفی‌«کوییک»‌کراس‌اوور‌جدید‌سایپا ارزا ‌نترین‌خودرو‌تما‌ماتوماتیک‌رونمایی‌شد

تشکیل‌کمیته‌راهبری‌خوش ‌ههای‌کس‌بوکار‌اردبیل

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل از تشکیل نخستین کمیتهراهبری کسبوکاراستانخبر

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتیاردبیل،علینظریش//یخاحمد توسعه کسبوکار نقشمحوریواساس//یدر توسعهای اقتصادیو صنعتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته درحال توسعه ایفا

ویتصریحکرد:بههمینمنظورودرراس//تای توسعهای س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ایران پس از شناس//ایی

مزیتدار اس//تان ش//امل لبنی//ات، فرش و گلیم دس//تباف، پالستیک، گردشگری، صنایع چوب و مبلمان و صنایع فلزی با استانیازسال4931پروژهتوسعه کسبوکارفرشوپالستیک بهصورت همزمان وارد فاز عملیاتی و اجرایی شد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اردبیل ادامه خوشه صنایع لبنی که بهعنوان نخس//تین پروژه توس//عهای از سال 9831شروع شده بود پس از طی مراحل اجرایی به اتمام رسیده به ذینفعان این خوشه تحویل

نظریش//یخاحمد همچنین با تاکیدات استاندار اردبیل در راستای توس//عه متوازن و دسترسی به رش//د اقتصادی مناسب در منطقه با تصویب اعضای کمیته راهبری مقرر ش//د س//ال آینده پروژه توس//عه کسبوکار گردشگری و صنایع فلزی وارد فاز اجرایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.