فرصتخواهی 2 ماهه برای پرداخت مطالبات دولت

با‌توجه‌به‌فشار‌پرداخت‌عیدی‌و‌پاداش‌کارگران‌در‌پایان‌سال‌صنعتگران‌خواستار‌شدند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بخش خصوصی در یک سال گذشته به دلیل رکود موجود در بازار وکمبود نقدینگی همواره برای پرداخت مطالبات به دس//تگاههای دولتی با مشکل مواجه بوده و از دولت درخواس//ت مهلت بیشتر یا پرداخت اقساطی داشتهاند. هر سال با نزدیک شدن به ایام آخر س//ال این فش//ار بر صنایع افزایش پیدا میکند و این ایام از منظر تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران یکی از دشوارترین ایام کاری است. فروش کاالیهای تولیدی به مشتریان در سطوح عمدهفروشی و خردهفروشی طبق روال جاری به صورت فروش م//دتدار انجام و بازپرداخت وجوه کاالهای فروخته ش//ده از ماه دوم س//ال آینده آغاز میش//ود. تأمین حقوق، عیدی، پاداش و در بسیاری از موارد پرداخت سنوات نیز فشار مالی فراوان و طاقتفرسایی را به صورت همزمان به کارفرمایان وارد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.