فروش‌اوپل‌به‌پژوسیتروئن‌قطعی‌شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گروه پژوس//یتروئن با ه//دف رقابت بهتر در بازار اروپایی، نش//ان (برند) تجاری اوپل ش//رکت جنرالموتورز را در قراردادی ب//ه ارزش ۲/۲میلیارد یورو (۲/3میلیارد دالر) خریداری میکند.

بهگزارش ایسنا، پژوس//یتروئن و جنرالموتورز در بیانیه مشترکی اعالم کردن//د انتظ//ار میرود ادغ//ام اوپل با پژوس//یتروئن صرفهجویی س//االنه 7/1میلیارد یورو تا سال ۶۲0۲م )1404-05( به همراه داشته باشد و اوپل ۲درصد حاشیه س//ود تا سال 0۲0۲م )98-99( و ۶درصد حاشیه سود تا سال ۶۲0۲م )1404-05( تولید خواهد کرد.

این قرارداد ش//امل اوپل آلمان و فعالیتهای انگلیس//ی این نشان(برند) ب//ا نام وکسهال و فعالیتهای فاینانس واحد جنرال موتورز اس//ت. بانک بیانپ//ی پاریبا 05درص//د از این واحد فاینانس را ب//ه ارزش حدود 450 میلیون یورو خریداری میکند.

جنرالموت//ورز که اوپل را به مدت 90 س//ال در اختیار داش//ته، پس از ضرردهی این برند در س//ال ۶10۲م )94-95( که مجموع ضررش از سال 900۲م )97-88( را ب//ه حدود 9میلیارد دالر رس//اند، به فروش آن اقدام کرد.

پژوس//یتروئن انتظار دارد با ادغام اوپل، ۲/1میلیون دس//تگاه به تحویل ساالنه خودروهای این گروه اضافه شود. احتمال تعدیل مشاغل و تولید در مکانهای پرهزینه در آلمان، فرانسه و انگلیس وجود دارد.

کارلوس تاوارس، مدیرعامل پژوس//یتروئن در بیانی//های اظهار کرد این ش//رکت اطمینان دارد تغییر و تح//ول اوپل/وکسهال با حمایت این گروه س//رعت خواهد گرفت و مطمئن است که اوپل/وکسهال شریک درستی برای عرضه محصوالت موفق است.

براس//اس بیانیه جنرالموت//ورز، فروش اوپل یک هزین//ه غیرنقدی 4 تا 5/4میلی//ارد دالری را به همراه دارد و با قرارداد فروش این نش//ان (برند) تجاری، تالشها برای واگ//ذاری داراییهای نامطلوب ادامه پیدا میکند و حدود ۲میلیارد دالر نقدینگی آزاد میش//ود که برای بازخرید سهام مورد استفاده قرار میگیرد.

این خودروساز امریکایی از طریق ضمانتهایی که در بخشی از این توافق صادر شده، حق خرید س//هام پژوسیتروئن را خواهد داشت. جنرالموتورز و پژوس//یتروئن توافق برای اوپل به منظور تامین برخی از مدلهای واحد استرالین هولدن و بوئینگ را ادامه خواهند داد. این دو شرکت ممکن است در زمینه سامانههای پیل سوختی همکاری کنند.

با این توافق پژوسیتروئن به دومین خودروساز بزرگ اروپا تبدیل میشود و رنو را پشت سر میگذارد. این گروه خودروسازی فرانسوی پس از اینکه در سالهای گذشته سهم بازارش را از دست داد، در سال ۲014 با حمایت مالی دولت فرانسه و شرکت دانگ فنگ موتور چین قرار گرفت و با ریاست کارلوس تاوارس، توجهش را به رشد معطوف کرد.

هدف وی از ادغام پژوسیتروئن با اوپل، ایجاد یک غول اروپایی از طریق کاهش هزینهها، ترکیب تالشهای توس//عهای و بهرهبرداری از مهندس//ی آلمانی است.

براس//اس گزارش بلومبرگ، با افزودن ش//دن اوپل، گروه پژوس//یتروئن ۶1درصد از بازار خودروی اروپا را در اختیار خواهد داشت و پس از فولکس واگن با 4۲درصد سهم بازار قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.