خوداتکایی در صنعت خودرو به جای خودکفایی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بهرهوری از یک کس//ر تشکیل شده ک//ه صورت ای//ن کس//ر، ارزش افزوده تولی//دی بن//گاه و مخ//رج آن عوامل و دادههای تولیدی اس//ت. چندین روش برای افزایش این کس//ر وجود دارد که بخش//ی از آن تمرکز روی کاهش دادههای مخرج کسر است یعنی کاهش منابع انس//انی، مواد اولیه، س//رمایه و درنتیجه افزایش بهرهوری کل کسر. روش دیگ//ر، تمرکز بر دادههاس//ت. براین اس//اس دادهها بای//د به گونهای مدیریت شوند که میزان آنها کاهش یابد. روشهای دیگری هم وجود دارد که بیشتر بر تالش برای تولید ارزش افزوده متمرکز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.