‌کایزن،‌نسخه‌ژاپنی ‌برای‌رسیدن‌به‌تولید‌ناب

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ژاپنیها در سراس//ر جهان به سختکوشی شهرت دارند. آنها پس از جنگ جهانی دوم روی پای خود ایستاده و سرزمین نابودشدهشان از جنگ را به کشوری تبدیل کردند که حاال صنایع قدرتمند آن در همه جای جهان شناخته شده است. در این کشور البته همه چیز روی مجموعهای از اصول پیش میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.