خوداتکایی در صنعت خودرو به جای خودکفایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بهرهوری از یک کسر تشکیل ش//ده که ص//ورت این کس//ر، ارزش اف//زوده تولیدی بنگاه و مخ//رج آن عوام//ل و دادههای تولی//دی اس//ت. چندین روش برای افزایش این کس//ر وجود دارد ک//ه بخش//ی از آن تمرکز روی کاه//ش دادههای مخرج کسر است یعنی کاهش منابع انس//انی، مواد اولیه، سرمایه و درنتیجه افزایش بهرهوری کل کس//ر. روش دیگر، تمرکز بر دادههاس//ت. براین اساس دادهها بای//د به گونهای مدیریت ش//وند ک//ه میزان آنه//ا کاهش یابد. روشه//ای دیگ//ری هم وجود دارد که بیش//تر ب//ر تالش برای تولید ارزش افزوده متمرکز است، بنابراین با دو سیاست متمایز در این بخش مواجه هس//تیم. کشورهای درحالتوسعه بهدلیل برنامههای توس//عهای پیشبینیشده، نمیتوانند مخرج کسر را کوچکتر کنند زیرا موضوعاتی مانند اش//تغال و س//رمایهگذاری را پی//ش روی خ//ود دارند که باید افزایش داده ش//وند. در این کشورها در کنار افزایش اشتغالزایی باید سرمایه الزم برای خرید زمین، س//وله و ماشینآالت موردنیاز هم افزایش یابد تا گردش اقتصادی ایجاد شود.

بنابراین قرار اس//ت در همه کشورهای درحال توسعه مخرج کس//ر یعنی اش//تغال و جذب س//رمایهگذاری افزایش یافته و همزمان صورت کسر با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند تا نتیجه کلی بهبود یابد.

با نگاهی کلی به اقتصاد کش//ور درمییابیم که در 5۴ س//ال گذش//ته این کس//ر در صنعت کالن تغییر نداش//ته و بهرهوری کل عوامل از سال ۷۴3۱ تاکنون بدون تغییر مانده و صفر بوده اس//ت. یعنی ای//ران در حال حاضر همانگونه از منابع اس//تفاده میکند که ۰5 س//ال پیش مصرف کرده که پیام خوبی نیست. در این ش//رایط برای بهبود به//رهوری در صنعت خودرو دو راه بیش//تر وجود ندارد. در روش نخس//ت از کاه//ش ورودیهای بنگاههای خودروس//ازی مانند انباش//ت نیروی انس//انی که در ش//رکتهای خودروس//ازی ایرانخودرو و س//ایپا وجود دارد و حجم بزرگ داراییهای این کسر سخن گفته میشود. راهکاری که درباره آن صحبت زیاد است و مسئوالن از امکانپذیر نبودن کاهش کارکنان سخن میگویند.

اما روش دوم ش//اید راهکار بهتری باش//د زیرا بهنظر میرسد کوچک کردن مخرج کس//ر در سیاستهای کشور وجود ندارد درنتیجه چارهای جز افزایش تولید و ارزش افزوده نیست. ارزش افزوده بخش//ی از صورت کس//ر و به معنی ارزش خروجی جدا از ارزش ورودی اس//ت. ب//رای نمونه قیمت خ//ودرو را از قیمت م//واد اولیه خ//ودرو کم کرده و به خروجی موردنظر میرس//یم که یکی از راههای ارزشمندتر کردن خروجی است. روش دیگر ارائ//ه مدلهای جدی//د و امکانات و ویژگیهای تازه اس//ت که قیمت نهایی خودرو را افزایش میدهد. بخش دیگری از صورت کس//ر همان دادهها هستند که در این بخش میتوان مواد اولیه ارزانتری را مورد استفاده قرار داد.

به طور معم//ول در دنیا از همه روشه//ا به صورت همزمان استفاده میشود تا ارزش افزوده افزایش یابد اما در ایران حاشیه س//ود به دلیل ارزش//مند بودن محصول نیس//ت بلکه درنتیجه فاصله زیادی است که میان ورودی و خروجی وجود دارد.

در دنیا برای افزایش بهرهوری در صنعت خودرو از روشهایی مانند نوآوری و فیسلیفت اس//تفاده میشود اما به نظر میرسد راه افزایش بهرهوری در صنعت خودرو ایران تمرکز بر نوآوری و خالقیت است که باعث تولید محصوالت جدید روی پلتفرمهای قدیمی شود.

فرآیند طراحی تا تولید هر خودرو 3 س//ال زمان میبرد پس صبر را باید چاشنی کار کرد تا نتیجه گرفت. خودروسازی ایران در گذر زمان در تولید رش//د خوبی داش//ته ام//ا در این بخش ارزش افزوده شتاب خوبی نداشته است. تولید خودرو در ایران با تیراژ باال انجام میشود اما تکتک تولیدات، ارزش افزوده ایجاد نمیکنند. این در حالی اس//ت که یک//ی از راهکارهای افزایش ارزش افزوده در دنیا، تولید محصول برای یک گروه خاص و نه عموم مردم اس//ت اما در حال حاض//ر صنعت خودروی ایران از این راهکار فاصله گرفته و خودروهای ویژه برای گروههای ویژه تولید نمیشود.

در موض//وع صادرات نیز صنعت خ//ودروی ایران تمرکز خود را روی قیمت گذاش//ته و با این راهکار در تالش برای رقابت با رقباست به طوری که خودروی ایرانی در خارج از ایران در میان ارزانترین خودروها قرار دارد که بهنظر میرسد راهکار مناسبی برای تولید ارزش افزوده نیست.

این راهی اس//ت که چینیها و کرهایه//ا رفتند و ابتدا خود اقدام به طراحی کردند اما وقتی ش//اهد توان اندک خود در این زمینه شدند، بخش طراحی را به کشورهایی سپردند که در این زمینه قدرتمندتر از آنها بودند و بیش از صد سال طراحی خودرو انج//ام میدادند بنابراین صنعت خودروی ایران نیز باید این راه را ط//ی کند. انتظار انجام هم//ه مراحل تولید خودرو از طراحی تا تولید نهایی در داخل ایران، شایس//ته نیست و بهنظر میرسد یادگیری از خودروس//ازان خارجی تبدیل به امری ضروری شده اس//ت. صادرات تنها به معنی ارزآوری نیست و تایید بخشی از کیفی//ت را نیز دربرمیگیرد ضم//ن آنکه کاهش پلهای تعرفهها نکتهای اس//ت که باید مورد توجه قرار گیرد تا خودروسازها در یک بازه زمانی مشخص خود را بهبود دهند. بنابراین، بهتر است بهج//ای خودکفایی از واژه خوداتکایی اس//تفاده کنیم تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده و فرصتها از دست نرود.

فرشید شکرخدایی نایبرییس انجمن مدیریت

کیفیت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.