بررسی‹لوایح‹دوقلوی‹بانکی‹در‹کمیته‹ویژه‹دولت

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قائممقام بانک مرکزی انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشت لوایح بانک//داری ای//ران و بانک مرکزی از دولت را رد ک//رد و گفت: این دو الیحه در کمیته ویژهای در دولت در حال بررسی است.

به گزارش ایرنا، اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی در حاشیه کنفران//س ملی اقتصاد مقاومتی و برج//ام در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: جلس//ات کمیته یادش//ده به طور هفتگی روزهای چهارش//نبه پس از نشس//ت هی//ات دولت و با حصور برخی از اعضای کابینه تش//کیل میش//ود. وی اف//زود: اکنون با توجه به محدودیت زمان و اینکه تغییرات در قانون پولی و بانکی زیاد نیس//ت، قرار اس//ت در الیحه بانک مواد مهم در اولویت رس//یدگی باشد و بررسی جامع به بعد موکول میشود. قائممقام بانک مرکزی اضافه کرد: البته تمام مفاد الیحه بانکداری ایران در دست رسیدگی در کمیته مزبور است. وی پیرامون آخرین وضعیت موسسه اعتباری کاسپین نیز گفت: ۸ تعاونی که تحت لوای کاسپین ادغام شدند باید منابع و داراییهای خود را به کاسپین منتقل کنند. کمیجانی اف//زود: اکن//ون بان//ک مرکزی ب//ا هم//کاری مدیران کاس//پین در حال رس//یدگی به این موضوع است. وی گفت: براس//اس آخرین گزارش معاونت نظارتی بانک مرک//زی، تعیین تکلیف داراییها و بده//ی و ترازنامه 5 تعاونی از ۸ تعاونی به س//رانجام رس//یده و 3 تعاونی دیگر نیز در حال رسیدگی است. در این نشست پرویز عقیلیکرمان//ی، مدیرعامل بانک خاورمیانه نیز گفت: دس//تاوردهای برجام بینظیر اس//ت اما بقیه کارها ب//رای بهبود روابط پولی و بانکی در حیطه بینالمللی بر عهده خودمان اس//ت. وی گفت: پیش از برجام تمام کارها در سیس//تم بانکی قطع ش//ده بود. همه پرداختها پیش از برجام بهوس//یله صرافیها انجام میش//د و علت این موضوع گزارشی بود که از سوی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) ارائه ش//ده بود. وی توضیح داد: این گزارشها از نظر ریس//ک سرمایهگذاری و تعامالت بانکی ارزیابی میشد و نشان میداد کدام کش//ورها پرریسک هس//تند تا کش//ورهای دیگر درباره ارتباط بانکی با کشورهایی که وضعیت پرریسکی دارند، تصمیم بگیرند. مدیرعامل بانک خاورمیانه با اش//اره به گزارش 26 ژوئن 6۱۰2 گروه ویژه اقدام مال//ی گفت: توصیه س//ازمان آن ب//ود که با کرهش//مالی و ایران کار نکنید زیرا ریسک آنها غیرقابل قبول است. عقیلیکرمانی گفت: این سازمان یکس//ال به ایران فرصت داد تا در جهت زدودن پولشویی، ش//فافیت فعالیتهای اقتصادی و کاهش فس//اد خود را با وضعیت بینالملل//ی تطبیق ده//د یا در راه آن گام ب//ردارد. وی توصیه کرد: الزم اس//ت ت//ا 26 ژوئن 6( تی//ر )۱396 تالش کنیم که وضعی//ت ایران را در موضوعهای یادش//ده بهبود دهیم. به گفته وی 56درصد از ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی براس//اس تامین مالی تروریس//م، 5۱درصد شفافیت صورتهای مالی و ۰۱درصد جلوگیری از فساد است که 2 تا 5درصد هم مربوط به وضعیت سیاس//ی اس//ت. مدیرعامل بانک خاورمیانه تاکید کرد: خودمان باید سیستم بانکی را بهدرستی پیاده و اطالعرسانی کنیم و با موسسات بینالمللی متعامل شویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.