برنامه وزارت نیرو برای مقابله با تبخیر

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

تغییر اقلیم باعث ش//ده تا حدود ۵٢میلی//ارد مترمکعب تبخیر منابع آب افزایش یابد و میزان روانآبهای کش//ور نیز ٠٢درصد کاهش داشته باشد. در همین راس//تا وزارت نیرو برنامههایی را برای مقابله با این مس//ئله تدوین کرده است.

به گزارش ایس//نا، تغییر اقلیم میتواند تمام ابعاد زندگی انس//ان، مسائل اجتماعی و اقتص//ادی را تحت تاثیر قرار دهد بهطوریکه این تاثیر میتواند تهدیدی برای زیس//ت نس//ل حاضر و نسل آینده بهش//مار آید. یکی از علل پدیده تغییر اقلیم انتش//ار گازهای گلخانهای و به دنبال آن افزایش گرمایش کره زمین ش//ناخته شده چراکه این گرمایش اثرات جانبی مانند ذوب شدن یخچالهای طبیعی، وقوع توفانهای ش//دید، بروز خشکسالیهای مستمر و پایدار در بخشهایی از نقاط کره زمین را در پی دارد.

کاه//ش ۵۱درص//دی میزان تغذی//ه آب زیرزمینی و کاه//ش ریزش برف در مقایس//ه با باران از دیگر ش//رایط ایجاد ش//ده در تغییر اقلیم اس//ت. این موضوع س//بب شده تا زمان ذوب برفها یک ماه زودتر اتفاق بیفتد و ضمن کاه//ش پایداری منابع برف//ی، تعداد دفعات بارانه//ای غیرموثر (بارانهای کمتر از ۵ میلیمتر) نیز افزایش پیدا کند، این در حالی اس//ت که بیشترین کاه//ش بارندگی به حوضهه//ای آبریز خلیجف//ارس و دری//ای عمان تعلق دارد.

حوضههای آبریز بندرعباس، س//دیج، کارون و کرخه شاهد کاهش بارش چش//مگیری هستند و این موضوع باعث ش//ده تا شهرهای بزرگ با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه شوند.

آماره//ا حکایت از آن دارد که تغییرات اقلیم در بخش آب باعث ش//ده تا در مقایس//ه با دو دهه گذشته بارشهای کش//ور ٠۱ درصد کاهش و دمای کشور نیز ۵/۱ درجه افزایش داشته باشد، این موضوع باعث شده وزارت نیرو نیز وارد کار ش//ود و در برنامههای گذش//ته خود تجدیدنظر کند بهطوریکه براس//اس گفتههای چیتچیان، وزیر نیرو بیش از ٠۵ س//د که برای احداث آنها برنامهریزی شده بود از برنامه احداث کنار گذاشته شدند و اباغ آب قابل برنامهریزی در تمام ۹٠۶ دش//ت کشور و میزان آب سنجیده شده و حداکثر آب قابل اس//تفاده در مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و محیطزیست برای تکتک حوضههای آبریز و آبهای سطحی مشخص شده است.

از س//وی دیگر زیانهای ناش//ی از کاهش بارش در استانهای خوزستان، فارس و هرمزگان زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده بهگونهایکه خش//ک ش//دن تاالبها در نقاط مختلف کشور و بروز پدیده گرد و غبار و ریزگرد از دیگر اثرات تغییر اقلیم است که در استانهای جنوبی و شرقی کشور شرایط دشواری را در زندگی مردم ایجاد کرده است.

بهط//ور کلی باید گفت که تغییر اقلیم تبعات اقتصادی زیادی را به همراه خواهد داش//ت بهنحویکه یکی از علل کمبود آب در کش//ور تغییرات ناشی از اقلیم اس//ت که به موجب آن با کاهش آب کش//اورزی، فعالیت اقتصادی روس//تاییان به تعلی//ق درآمده و باعث ش//ده تا مردم برخی از روس//تاها به ش//هرهای مجاور کوچ کنند و ضمن تخلیه روس//تاها ش//اهد بروز مشکات عدیدهای در بخش حاشیهنشین شهرها باشیم.

البت//ه باید به این موض//وع نیز توجه کرد که پدیده تغییر اقلیم منحصر به ایران نیس//ت و بهطور تقریبی بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه هستند، بنابرای//ن به نظر میرس//د در این ش//رایط ایران ناچار اس//ت از دانش تمام کارشناسان و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی جهان برای برونرفت از این معضل استفاده کند.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی باید گفت که نمیتوان با پدیده تغییر اقلیم جنگید بنابراین الزم است ضمن کنار آمدن با شرایط موجود، شیوه زندگی، اقتصاد و فناوریهای جدید را نیز با این پدیده وفق داد. در این راس//تا باید کاهش گازهای گلخانهای و توس//عه فناوریهای متناسب با نیازهای ناشی از تغییر اقلیم را در دستور کار داشته باشیم تا فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی کمتر از پدیده تغییر اقلیم آسیب ببیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.