۰۰۱میلیارد بشکه نفت در مخازن مورد مطالعه دانشگاهها

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دبیر دومین کنفرانس ملی توسعه میدانهای نفت و گاز ب//ا بیان اینکه بیش از ٠٠۱میلیارد بش//که نفت در مخازنی که به وس//یله ۹ دانشگاه مطالعه میشود وجود دارد، اظهار کرد: یک درصد از این ٠٠۱میلیارد بشکه معادل ٠۵ میلیارد دالر است.

ب//ه گزارش ایرن//ا، سیدش//هابالدین آیتاللهی در دومی//ن کنفرانس ملی توس//عه میدانه//ای نفت و گاز با اش//اره به س//هم خاورمیانه در میزان نفت قابل اس//تحصال گفت: در سال ۴۹۹۱میادی ٠۶درصد از نفت قابل اس//تحصال در دنیا متعلق به خاورمیانه بود که این میزان در س//ال ۴٠٠٢ به ۵۵درصد و در سال ۴۱٠٢ به ۸۴درصد کاهش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه کشورهای خاورمیانه در سالهای اخیر بیشترین مشکات سیاسی و اجتماعی را تجربه کردن//د، اف//زود: با وج//ود این تغیی//رات قیمت نفت تغییر زیادی نمیکرد یا اگر تغییری داشت به سمت کاهش قیمت بود. زمانی در خاورمیانه میتوانس//تیم نفت راحت بهدس//ت بیاوریم اما در حال حاضر سهم خاورمیان//ه در میزان نف//ت کاهش پیدا ک//رده و به موازات این موضوع فناوری در کش//ورهای دیگر ارتقا یافته است. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و دبیر دومین کنفرانس ملی توسعه میدانهای نفت و گاز ادامه داد: پیشبینی میشد اگر ایران تحریم شود قیمت نفت به ٠3 دالر برس//د ام//ا در دوران تحریم قیمت نفت بیشتر به سمت کاهش حرکت میکرد.

آیتالله//ی با تاکی//د بر اهمیت ازدیاد برداش//ت از میدانه//ای نفتی تصریح کرد: اگ//ر بخواهیم حداقل س//هم خودمان را در بازار نگه داریم راهی جز افزایش ضریب بازیافت میدانهای نفتی نداریم.

وی ب//ا اش//اره ب//ه قراردادهای بی//ن وزارت نفت و دانش//گاهها بیان کرد: ب//ا قراردادهایی که بین وزارت نفت و دانشگاهها بسته شده همچنین برقراری ارتباط با کشورهای خارجی و شرکتهای E&P امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم و سهم خود را افزایش دهیم.

دبی//ر دومین کنفران//س ملی توس//عه میدانهای نفت و گاز با اش//اره به تاکی//دات وزیر نفت در زمینه توس//عه میدانه//ای نفتی اظهار ک//رد: وزیر نفت در نامهای که در این راس//تا نوشتهاند بر راهاندازی مراکز ازدیاد برداشت در دانشگاهها، انتخاب بهترین شریک خارجی، ارتباط با شرکتهای E&P ...و تاکید کردند.

آیتاللهی در ادامه با اشاره به فعالیت ۹ دانشگاه در توسعه میدانهای نفتی گفت: ۹ دانشگاه قدم بزرگی در این راستا برداش//تند و سعی کردند همه موارد را دنبال کنند. بهطور کلی بیش از ٠٠۱میلیارد بشکه در مخازنی که به وسیله دانشگاهها مطالعه میشود نفت وجود دارد ک//ه تحقق یک درصد از این ٠٠۱میلیارد بشکه مس//اوی با ٠۵میلیارد دالر است که امیدواریم دانشگاهها در این زمینه موفق باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.