تفاهمنامه ۰۲ پروژه محیطزیستی به زودی امضا میشود

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون وزیر نفت در امور پتروش//یمی از امض//ای تفاهمنام//ه ٠٢ پ//روژه زیس//تمحیطی در هفته آین//ده میان ش//رکت مل//ی صنای//ع پتروش//یمی و سازمان حفاظت محیطزیست خبر داد.

مرضیه ش//اهدایی در آیین گش//ایش واح//د مکانیزم توس//عه پاک )CDM( پتروش//یمی ش//یراز ب//ه ایلن//ا گف//ت: حف//ظ محیطزیس//ت از رکنهای اصلی مس//ئولیتهای اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه طراحی و اجرای واحدهای جدید پتروشیمی منطبق با فناوریهای روز دنیا و ماحظات زیستمحیطی اس//ت، افزود: انتشار آالیندهه//ای زیس//تمحیطی در مجتمعه//ای پتروش//یمی تنه//ا در واحدهای قدیم//ی بهدلیل فرسوده شدن و اس//تفاده از فناوریهای قدیمی روی میدهد که ش//رکت ملی صنایع پتروشیمی برای برطرف کردن آنها اقدام میکند.

معاون وزیر نفت ادامه داد: ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی هم//گام ب//ا پیش//رفتها و تحوالت جهانی و همس//و با تعهدنام//ه کنفرانس تغییرات اقلیم//ی پاریس مبنی بر کاهش انتش//ار گازهای گلخان//های گام برم//یدارد. به گفته ش//اهدایی، کاهش مصرف ان//رژی با اصاح فرآیندها و تغییر تجهی//زات، کاه//ش انتش//ار گازه//ای گلخان//های و اس//تفاده از آن ب//ه عنوان خ//وراک در واحده//ا و کاهش انتش//ار گازه//ای گلخانهای ب//رای جلوگیری از آلودگی محیطزیس//ت 3محوری اس//ت که ش//رکت مل//ی صنایع پتروش//یمی همس//و با سیاستهای سازمان حفاظت محیطزیست انجام میدهد.

مدیرعامل ش//رکت مل//ی صنایع پتروش//یمی تصریح ک//رد: اجرای طرح مکانیزم توس//عه پاک در پتروش//یمی ش//یراز تنها برای کاهش انتشار آالیندهه//ا در محیطزیس//ت انجام ش//ده و هیچ منفعت اقتصادی ندارد.

وی ب//ه امض//ای تفاهمنام//های میان ش//رکت مل//ی صنای//ع پتروش//یمی و س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت در هفته آینده اشاره و اظهار کرد: ای//ن تفاهمنامه ش//امل ٠٢ پروژه ب//رای کاهش آالیندههای زیستمحیطی است.

طرح مکانیزم توسعه پاک )CDM( پتروشیمی شیراز صبح روز گذشته با حضور معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری و رییس سازمان حفاظت محیطزیست، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروش//یمی و س//یدمحمدعلی افشانی، استاندار فارس افتتاح شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.