بدهی ۲95۱میلیارد تومانی وزارت راه به پیمانکاران راههای روستایی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مش//اور وزیر راه و شهرسازی در حوزه راه روستایی از بدهی ٢۹۵۱میلیارد تومانی وزارت راه و شهرس//ازی به پیمانکاران راههای روس//تایی خب//ر داد. به گزارش مهر، حس//ین میرش//فیع در نشس//ت خبری انجمن خیرین راهوترابری اف//زود: از اعتبار ٠۵۱۱میلیارد تومانی مصوب ش//ده در سال۴۹ و ۵۹ برای احداث راه روستایی فقط یکمیلیارد تومان آن پرداخت ش//ده اس//ت. به گفته وی، براس//اس برنامه قرار بود که س//ازمان برنامه و بودجه یکهزار میلیارد توم//ان از مطالبات پیمانکاران راههای روستایی را در مرداد پرداخت کند اما تنها ٠۶۱میلیارد تومان از این مبلغ، آن هم به صورت اس//ناد خزانه تامین شده است. وی اظهار کرد: تاش وزارت راه و شهرسازی این اس//ت که مطالبات ۴هزار پیمانکار راه روس//تایی تا پیش از عید نوروز پرداخت شود اما با توجه به نبود بودجه، تحقق این امر ممکن نیست. عضو هیاتمدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل با اشاره به پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران در طول 3، ۴س//ال گذشته گفت: براساس برنامه ششم توسعه باید ٢3هزار کیلومتر راه روس//تایی جدید در کش//ور احداث شود. میرش//فیع ادامه داد: در 3سال گذشته ۹هزار کیلومتر راه روس//تایی احداث و ۸هزار کیلومتر هم روکش راه روستایی انجام شده که ٢هزار کیلومتر آن به کمک خیرین بوده است. گفتنی است انجمن خیرین راهوترابری با هدف جلب مش//ارکتهای مردمی برای توس//عه زیرساختهای حوزه حملونقل در نقاط محروم در سال 3۹ به ثبت رسید.

کمک ۷۸میلیارد تومانی خیرین به پروژههای راهسازی ‹

در ادامه نشست احمد افشار، ریاست هیاتمدیره انجمن خیرین راه و ترابری گفت: در دو سال گذشته ٠٢ پروژه ازجمله اجرای روکش / آسفالت، ساخت راه روستایی، ایجاد راههای مواصاتی ...و از س//وی انجمن خیرین راه و ترابری انجام ش//ده است. افش//ار اضافه کرد: ٠٠۹ کیلومتر راه در مناطق محروم، 3٢ پل ...و س//اخته شده که این اقدامات ۷۴۱میلیارد تومان هزینه داش//ته است. وی ادامه داد: ٠۶میلیارد تومان آن از طرف انجمن و ۷۸میلیارد تومان باقیمانده از سوی دولت تامین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.