انتشار الگوی جدید قراردادهای نفتی تا 2 هفته آینده

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

امیرحس//ین زمانینی//ا، معاون وزی//ر نفت در ام//ور بینالملل در گفتوگ//وی اختصاصی با گس//ترش صنعت خبر از انتش//ار طرح اص//اح الگوی قرارداده//ای نفتی تا دو هفته آین//ده داد. موضوع قرارداده//ای نفتی یکی از پرچالشترین طرحهای وزارت نفت در دولت یازدهم بود که با تمام حاشیهها سرانجام به تصویب مجلس شورای اسامی رسید و براس//اس آن شیوه همکاری شرکتهای خارج//ی در توس//عه میدانه//ای نفتی ایران تش//ریح میش//ود. ش//رکتهای خارجی میتوانند بر اس//اس این الگو پیش//نهادات همکاری خود را ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.