ضرورت طراحی پلتفرمهای جدید با هدف بهبود کیفی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

یک کارش//ناس صنعت خودرو معتقد اس//ت بهب//ود پلتفرمها و طراحی قدیمی، هیچ مشکلی از جریان کیفیسازی در صنعت خودرو رفع نخواهد کرد.

امیرحسن کاکایی در گفتوگو با خبرخودرو با اشاره به اینکه برای ارتقای کیفی در صنعت خودرو ایران باید ضمن نوآوری در محصول، طراحیهای جدیدی در این عرصه انجام ش//ود، اظهار کرد: اینکه بس//یاری از مردم از کیفیت خودروهای رضایت داشته و تعدادی نیز از کیفیتها شاکی هستند ناشی از بازده نوسان تولید و نبود ثبات کیفی در صنعت خودرو ایران است.

وی نبود توجه جدی به نظامهای تضمین کیفیت را یکی از دالیل شرایط موجود در کیفیس//ازی خودروس//ازان داخلی دانست و گفت: البته بخشی از این جریان مربوط به نبود توجه مدیران به مس//ئله نوس//ان در کیفیت اس//ت درحالیکه برای جلوگیری از این ش//رایط باید مانع خروج محصول بیکیفیت به سمت مشتریان شوند.

وی با اش//اره به اینکه باید به نظامهای تضمین کیفیت توجه جدیتری ش//ود، تصریح کرد: البته بخش//ی از مش//کالت کیفی خودروها ناش//ی از تجهیزات مس//تهلک در خطوط تولید خودروسازان است به طوری که این روند موجب افزایش برخی مشکالت کیفی شده است.

وی گفت: متاسفانه در سالهای گذشته برخی مشکالت اقتصادی و مالی موجب ش//ده تعدادی در این صنعت ورشکست شوند و اگر امروز بخواهند سیس//تم تضمین کیفیت را هم جدی بگیرند و کیفیتها افزایش یابد ابراز آن تنها در اختیار تولید است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: زمانی که تجهیزات تولید مس//تهلک میش//ود نوس//انی کیفی در تولید رخ میدهد که بهطور عمده ناشی از شرایط موجود و استفاده از قطعات باکیفیت و بیکیفیت در تولید است.

به گفته وی باوجود اینکه خودروس//ازان در این سالها کیفیت تولیدات خود را افزایش دادهاند اما همچنان تعدادی از مشتریان از کیفیتها ناراضی هستند.

کاکایی همچنین با توجه به برخی انتقادها نسبت به افت کیفی تولیدات قدیمی اظهار کرد: باید نوآوری در محصول انجام ش//ود چراکه در برخی از تولیدات قدیمی با بهبود جریان تولید تغییر چندانی در کیفیت و روزآوری آنها منجر به رضایتمندی رضایت مش//تریان نخواهد شد. بهبود پلتفرمها و طراحی قدیمی، هیچ مش//کلی از جریان کیفیس//ازی در صنعت خودرو را رفع نخواهد کرد.

وی ب//ا اش//اره به لزوم س//رمایهگذاری برای دس//تیابی ب//ه فناوریهای جدی//د در صنعت خودرو اظهار ک//رد: باید فناوریهای برتر و روزآمد برای طراحیهای جدید در صنعت خودرو به کار گرفته شود. امروز سیستمهایی چون سیس//تم ترمز و تعلیق ازجمله مواردی اس//ت که برای مش//تریان با اهمی//ت بوده و با روزآمدی آنها در کیفیت تولیدات تاثیر بس//یاری خواهد داشت.

کاکایی با اش//اره به اینکه طراحی عمده خودروهای تولیدی برای 15 تا 02سال گذشته است، بیان کرد: الزم است طراحیهای جدیدی در صنعت خودرو انجام ش//ود تا کیفیتها ارتقا یابد چراکه پلتفرمهای موجود کشش این حجم از تغییرات و فناوریهای جدید را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.