اجرای طرح فروش سوزوکی و پژو آی70٢

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

گ//روه صنعتی ایرانخ//ودرو در روزه//ای پایانی س//ال 95 به منظور پاس//خگویی به خواس//ت مش//تریان طرح فروش دو محصول س//وزوکی گرندویت//ارا تغییر چه//ره (فیسلیفت) اتوماتیک آپش//ن و پژو آی 207 دستی را اجرا میکند.

ب//ه گزارش ایکوپ//رس، موعد تحوی//ل پژو آی ‪14 ،207‬ و س//وزوکی گرندویتارا اتوماتیک 20 روزه تعیین ش//ده اس//ت. برمبنای این گزارش، محصول سوزوکی گرندویتارا به دو روش نقدی و اعتباری عرضه میشود که موعد تحویل هر دو روش 20 روز تعیین شده است. در روش اعتباری مش//تریان میتوانند پس از پرداخت مبلغ اولیه، مابهتفاوت آن را در بازه زمان//ی 6 تا 36 ماه با نرخ بهره صف//ر تا 02درصد پرداخت کنند. در این طرح فروش، محصول پژو آی702 دستی در رنگهای سفید، خاکستری، مش//کی و نقرهای و موعد تحویل 41روزه عرضه میشود. طرح فروش دو محصول ایرانخودرو از 61اسفند (دوشنبه) در نمایندگیهای مجاز گروه صنعتی ایرانخودرو در سراسر کشور آغاز و تا پایان اسفند یا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

متقاضی//ان میتوانن//د با مراجعه به س//ایت فروش اینترنتی ش//رکت ایرانخ//ودرو ب//ه نش//انی IKCO.IRANECAR.COM یا مراجعه حضوری به نمایندگیهای گروه صنعتی ایرانخودرو در سراس//ر کشور، نسبت به نامنویسی در این طرح اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.