نخستین پایگاه امدادی ایرانخودرو افتتاح شد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

نخس//تین پایگاه امدادی ایرانخ//ودرو با طراحی و امکانات متفاوت در محور مواصالتی تهران- فیروزکوه افتتاح شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از ایکوپرس، همزمان با فرارس//یدن سال نو، آغاز سفرهای نوروزی هموطنان و آغاز طرح خدم//ات نوروزی ایرانخودرو، نخس//تین پایگاه ام//دادی محور مواصالت//ی تهرانفیروزکوه افتتاح شد.

در مراس//م افتت//اح این پایگاه، مدیر عامل ش//رکت ام//داد خ//ودرو ایران با بی//ان اینکه در ای//ن پایگاه با اس//تقرار 4 اکیپ امدادی ثابت در ش//بانهروز قادر به خدمترس//انی به مشتریان خواهیم بود، گفت: مشابه ای//ن پایگاه امدادی ثابت را در 3 محور دیگر تا قبل از ش//روع سال جدید و تعطیالت نوروزی به بهرهبرداری خواهیم رساند.

شهرام صالحی افزود: براساس برنامهریزی انجام شده در 4محور پرتردد ته//ران- فیروزکوه، کرج- چالوس، ته//ران- قم و همچنی//ن قزوین- رش//ت، پایگاههای امدادی وی//ژهای برای امدادگران جهت امدادرس//انی هرچه بهتر هموطنان درنظر گرفته شده است.

وی تاکی//د کرد: ب//ا تجهیز ای//ن پایگاهها با قطعات مناس//ب و موردتایید ش//رکت ایس//اکو و ب//ا حضور ش//بانهروزی امدادگ//ران تالش میش//ود مش//کالت خودروی هموطنان در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.

صالحی اظهار کرد: در ایام تعطیالت نوروز هر سال و همزم//ان با اس//تقرار واحدهای س//یار امدادخودرو ایران در جادههای کش//ور پایگاهه//ای امدادی جدید افتتاح میش//ود ک//ه برای تعطیالت ن//وروز آینده نیز با همکاری دیگر دس//تگاههای مرتبط تالش میشود ام//کان س//فری امن ب//رای تمامی هموطن//ان فراهم شود.

شهروندان برای درخواست امداد در سطح شهرها و جادههای کشور میتوانند با برقراری ارتباط با شماره سراس//ری 096440 مرکزتم//اس ایرانخودرو تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.