پیشبینی جک برای فروش ضعیفتر بازار چین

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

ش//رکت جکموتور انتظار دارد به دلیل نزدیک شدن بازار خودروی چین به اش//باع تقاضا، رشد فروش در این کشور در سال م2017 ضعیفتر شود.

به گزارش ایس//نا، بازار خودروی چی//ن که بزرگترین بازار خودروی جهان است، سال گذشته به کمک کاهش مالی//ات خودروهای دارای موت//ور کوچکتر 7/31درصد رشد کرد اما در سال م2017 )95-96( که این سیاست تعدیل میشود، انتظار میرود رشد فروش ضعیفتر شود.

آن جی//ن، ریی//س هیاتمدیره جکموت//ور به رویترز گفت: چی//ن درحالحاض//ر 82میلیون خ//ودرو فروش ساالنه دارد که بسیار باالست و یک افزایش بزرگ دیگر بعید است.

ش//رکتهای خودروس//ازی جهان//ی جنرالموتورز و تویوتاموت//ور از کاهش فروش در دو ماه نخس//ت س//ال م2017 )95-96( خبر دادند در حالیکه نیس//ان موتور رش//د دو رقمی داش//ت. این خودروس//ازان ماه گذشته تعدیل سیاس//ت کاهش مالیات و تعطیالت س//ال نوی چینی را عامل فروش ضعیف شمردند.

جکموت//ور در س//پتامبر (ش//هریور و مه//ر) توافقی مقدماتی با فولکسواگن به منظور بررسی امکان ساخت خودروهای برقی در یک شرکت سرمایهگذاری مشترک جدید جدید امضا کرد.

رییس هیاتمدیره جکموتور گفت: مذاکرات میان دو ش//رکت همچنان ادامه دارد اما هنوز به مرحله موفقیت نرس//یده و این همکاری به صورت نهایی تصویب نش//ده اس//ت. این ش//رکت س//رمایهگذاری مش//ترک سومین س//رمایهگذاری مش//ترک فولکس واگن در چین خواهد بود. خودروس//ازان خارجی ملزم هس//تند ب//رای تولید در چین، ش//ریک چینی داشته باش//ند و به دو شرکت سرمایهگذاری مش//ترک تولید خودروی سواری محدود میشوند.

به گ//زارش رویترز، فولکسواگن اع//الم کرده امیدوار اس//ت مذاکرات را در نیمه نخس//ت سال میالدی جاری (اوایل تا اواس//ط س//ال آین//ده) نهایی کند و نخس//تین خودرویی که بهطور مش//ترک با جک تولید میکند را تا سال م2018 )96-97( به بازار عرضه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.