لزوم کاهش خودروهای چینی در بازار

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است تا دس//تیابی ب//ه کیفیت مطلوب خودروها و تحق//ق اقتصاد مقاومتی در صنع//ت خودرو ایران همچنان راه زیادی باقی اس//ت. غالممحمد زارعی در گفتوگ//و با خبرخودرو اظهار کرد: انتظار میرود با تولید خودروهای جدید و متنوع و تداوم همکاری مشترک با خودروسازان معتبر جهانی به تدریج ش//اهد تحول در کیفیت این صنعت در کشور باشیم. وی تصریح ک//رد: ظرفیت موجود در خودروس//ازی ایران بهطورقط//ع میتواند این ام//کان را فراهم کند تا صنعت خودرو کش//ور بهعنوان پایگاهی از تولید خودروهای روزآمد دنیا مطرح شود. وی با بیان اینکه کیفیت و تنوع در تولید از اولویتهای جدی در صنعت خودرو ایران است، گفت: امید است در جریان ایجاد ش//ده در خودروس//ازی کش//ور کیفیت، تنوع و نوآوری در تولی//د خودرو در ایران ب//ه میزانی افزایش یابد که به تراز خودروهای اروپایی و برتر در دنیا برسد تا روز به روز نیاز و تقاضای بازار به محصوالت وارداتی کاهش پیدا کند. وی با اشاره به افزایش بیش از حد خودروهای چینی در کشور تاکید کرد: توجه به افزایش تولید بدون توجه به افزایش کیفیت و تنوع متناسب با انتظار مشتریان داخلی ازجمله دالیل افزایش بیش از حد خودروهای چینی در ایران است. نماینده بویراحمد و دنا در مجل//س دهم تصریح کرد: امروز عالوه بر تالش خودروس//ازان در جهت ارتق//ای کیفیت و تنوع در تولید، مجلس و دول//ت نیز باید حمایتهای الزم را از این بخش صنعت کش//ور داشته باشند. زارعی افزود: مشارکت و همکاری با خودروسازان برتر خارجی و سرمایهگذاری مشترک در این حوزه میتواند زمینهساز تولیدات جدید و باکیفیت و مهمتر از آن توسعه صنعت خودرو باش//د و مسیر ورود خودروهای ایرانی به بازارهای جهانی را هموارتر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.