ارائه اسناد فروش در نمایندگیهای ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بهمنظور دسترس//ی سریع و راحت به اس//ناد خودرو در روزهای پایانی س//ال، با تدابیر انجامش//ده مشتریان میتوانند اس//ناد فروش خودرو را با مراجعه حضوری به نمایندگیهایی که نامنویسی خودرو در آن انجامشده دریاف//ت کنند. به گ//زارش ایکوپرس، ای//ن اقدام بهمنظ//ور جلوگیری از انباش//ت مدارک خودرو در محل ادارات پست و دسترسی سریع مشتریان در روزهای پایانی س//ال به مدارک و اسناد خودرو انجام میشود. براساس این گزارش، با تدابیر انجامشده از 21 تا 28 اسفند اسناد خودرو به شکل روزان//ه چاپ و تحویل کارگزاری نمایندگیهای ایرانخودرو خواهد ش//د. اسناد فروش شامل سند و برگه فروش، ضمانتنامه، بیمه و کارت طالیی است که مشتریان میتوانند با مراجعه حضوری به نمایندگی ایرانخودرو مدارک خودرو را دریافت کنند.

بدیهی است با شروع سال کاری 96 ارسال اسناد فروش بر اساس روال قبل و از طریق پست انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.