عرضه ساالنه یک محصول برنامه جدید سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل س//ایپا در مراسم رونمایی از خودرو کوییک بابیان اینکه اعتقاد مدیران س//ایپا به اقتصاد مقاومتی تکلیفی شرعی است، گفت: ما تالش خود را برای این تکلیف انجام دادیم و توانستیم در کمتر از یک سال به نقاط مطلوبی در تولید دست یابیم.

مهدی جمالی در تش//ریح وضعیت تولید مهر امسال نسبت به سال گذش//ته اظهار کرد: آمار تولید در سال گذشته 300 دستگاه در روز بود که در حال حاضر این رقم به 2500 دستگاه رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.