امضای ٢ قرارداد خودرویی تا قبل از عید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

محمدرض//ا نعمتزاده، وزی//ر صنعت، معدن و تجارت در مراس//م رونمایی از محصول جدید سایپا از امضای دو قرارداد جدید خودرویی ت//ا پیش از پایان س//ال خبر داد و گفت: در ح//ال حاضر دو قرارداد خودرویی با خودروسازان خارجی به امضا رسیده است و قراردادهای س//وم و چهارم خودروسازان با ش//رکای خارجی نیز تا پیش از پایان سال به امضا خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.