صنایع بزرگ با توانمندی داخلی آزمون و کنترل میشوند

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

آزمونها و ارزیابیهای کیفی محصوالت و تجهیزات صنعتی، یکی از نیازهای تولید محصول فناورانه رقابتی اس//ت و از سوی یکی از شرکتهای فناور کشورمان به صنایع ارائه میشود.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از مرکز روابط عمومی و اطاعرسانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری؛ گستردگی و تنوع وسیع محصوالت تولیدی و تجهیزات تولیدکننده، رقابت تنگاتنگ دنیای صنعتی و ض//رورت تولید محصولی باکیفیت و توانمند در عرصه رقابت نیازمند تجهیزاتی اس//ت که بر اس//اس معیارهای استاندارد، تولیدات را آزمون و ارزیابی کنند.

به گفته محمدباقر پورزرگر، مدیر عامل ش//رکت آزمونه فوالد، خدمات آزمونی که صنعت را در مس//یر پیش//رفت سوق دهند، میتوانن//د تولید رقابتی، اش//تغال و ثروتآفرینی را برای صنایع کشور به همراه داشته باش//ند. این فعال فناور، گامهای نخست را در ارائه خدمات آزمون مقاومت مصالح و بازرس//ی فنی عنوان ک//رد و گفت: دامنه فعالیت در حوزههای ژئوتکنیک و متالورژی گسترش یافت و بازار هدف از صنایع فوالد و ذوبآهن اکنون به گستردگی ایران بزرگ ارتقا یافته است .

وی ب//ا بیان اینکه بدون در دس//ت داش//تن معی//ار و میزان کنترلی،کارکردن در دنیای پرش//تاب امروز قابل تداوم نیس//ت، گف//ت: آزمونهای کنت//رل، ارزیابی کیفیت و ارائ//ه خدمات بر پایه اس//تانداردهای معتبر و قابل قب//ول جهانی نقش مهمی در توس//عه محصول باکیفیت دارند و بدون در دس//ت داشتن این اب//زار کنترلی و میزان اندازهگی//ری هرگونه محصول یا خدمات، اگر فاقد اعتبار و ارزش نباشد حداقل قابل استناد نخواهد بود.

این فعال حوزه آزمایش//گاهی و پژوهش//ی گفت: همه آنهایی که محصولی را تولید میکنند و به صنعت ارائه میدهند و همه آنهای//ی که خدماتی را به جامعه ارائه میدهند به این خدمات و آزمونهای کنترلی نیاز دارند.

ب//ه ب//اور این مدیر عض//و ش//بکه آزمایش//گاهی فناوریهای راهب//ردی معاون//ت علمی و فناوری، جامعه صنعتی روبه رش//د ایران بدون در اختیار داشتن آزمایشگاهها و سیستمهای کنترلی حتی قادر به تولید در عرصه ملی نخواهد بود و اگر قصد ورود به عرصههای بینالمللی را داریم بدون فراهم کردن این مهم یعنی ابزار و لوازم کنترلی و آزمایش//ی مطابق استانداردهای پذیرفته شده جهانی محقق نخواهد شد.

ایج//اد اش//تغال و ارزش افزوده از زمینهه//ای دیگری بود که پورزرگر به آن اش//اره ک//رد و گفت: در بدو تاس//یس با ۰3 نفر پرس//نل ش//روع به کار کردیم اما در طول ۵۲ س//ال با افزونبر ۰۵۲نفر متخصص در حال فعالیت هستیم.

وی نق//ش کلی//دی آزمون در بهبود و رش//د کیفیت پژوهش را ضرورت//ی برای اهتمام دولت به ایجاد بس//تر آزمون و کنترل دانس//ت و با تاکید بر ارتباط توانمندیهای آزمایشگاهی موجود گفت: اگر تواناییهای آزمایش//گاهی موجود در کش//ور از سوی ش//بکههای ارتباطی به همدیگر پیوند داده نشود این تواناییها مانند جزایری بدون تاثیر عمومی فعالیتشان محدود میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.