6/1میلیارد دالر از داراییهای ایران در لوکزامبورگ مسدود شد

نیویورکتایمز ادعا کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یک روزنام//ه امریکایی از اقدام دادگاه//ی در لوکزامبورگ برای توقیف 6/1میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی ایران پرده برداشت.

به گزارش ایس//نا، به ادعای روزنامه نیوی//ورک تایمز، قربانیان حمالت تروریس//تی 11 سپتامبر س//ال 1۰۰۲ در اقدامی بیسابقه یک قاضی در لوکزامب//ورگ را به توقیف داراییهای بانک مرکزی ایران متقاعد کردهاند. این قاضی نیز بیس//ر و صدا دس//تور مس//دود کردن یکمیلیارد و ۰۰6 میلی//ون دالر از داراییه//ای متعلق به بانک مرکزی ای//ران را صادر کرده است.

ای//ن دعوی قضای//ی به ش//کل محرمانه انج//ام گرفته اما س//ندی که نیویورکتایمز با اس//تناد به آن ماجرا را فاش کرده، نامهای اس//ت که در واشنگتن دست بهدست میشود و به همین دلیل توجه اندکی به آنچه در لوکزامبورگ رخ داده، شده است.

در نخس//تین پرونده از ای//ن نوع، در س//ال 11۰۲م گروهی از قربانیان حمالت11 سپتامبر، شامل بستگان افراد کشته شده با بیان برخی شواهد ادعایی مبنی بر حمایت ایران از عامالن این حمله تروریستی از یک قاضی فدرال در امریکا خواستند تا علیه ایران حکم صادر کند. این قاضی فدرال در سال ۲1۰۲م ایران را به پرداخت ۲میلیارد دالر غرامت به خانوادههای قربانیان یاد شده و 5میلیارد دالر به عنوان جریمه محکوم کرد. آنها سپس به دادگاهی در لوکزامبورگ برای اجرای این حکم مراجعه کردند.

ای//ن پرونده ب//ه علت اینکه ام//کان دریافت پول امکانپذی//ر نبود برای چندین سال مسکوت ماند تا اینکه مشخص شد یک شرکت مبادالت مالی در لوکزامب//ورگ به نام کلیراس//تریم حدود6/1میلی//ارد دالر از امول بانک مرکزی ایران را که به موجب تحریمها مسدود شده بود، نگهداری میکند.

این اقدام در واقع پس از آن انجام ش//د که کنگره امریکا یک اس//تثنای قانون//ی را در نظ//ر گرف//ت که براس//اس آن هرچند اف//راد نمیتوانند در دادگاههای امریکا علیه دولتهای خارجی شکایت کنند، درباره پروندههای مربوط با تروریسم این امکان وجود دارد.

براس//اس توافق هس//تهای ایران و گروه 5+1 که در سال 51۰۲میالدی میان این کش//ورها حاصل ش//د، تهران پذیرفت برنامه هس//تهای خود را در ازای برداش//ته ش//دن تحریم ها، محدود کند تا این کش//ور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد. بنابراین، اگر داراییهای مربوط با ایران در نقاطی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاههای امریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.

به نوشته نیویورکتایمز، دو وکیلی که رهبری تالش برای تصرف اموال ایران را دارند، مقامات پیش//ین دولت باراک اوباما، رییسجمهور پیش//ین امریکا هس//تند. لی وولوس//کی، یک//ی از وکالی کاخ س//فید در دوره اول اوباما بوده و میش//ل گاتلیب، نماینده ویژه دولت اوباما برای بس//تن زندان گوانتانامو بوده است.

پیام محس//نی، مدیر پروژه ایران در اندیش//کده بلفر ب//رای علم و امور بینالملل در دانشگاه هاروارد گفت که اگر قربایان بتوانند در مسدود کردن این وجوه به موفقیت دس//ت یابند، گامی به س//مت تقابل جدید برداشته ش//ده است. در حال حاضر معدودی از سرمایهگذاریهای پیشبینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی محقق شده است.

وی افزود: حکمهایی نظیر این که دارائیهای ایران را در اروپا در معرض خطر قرار میدهد اگر برای ایرانیها نقض نص صریح برجام نباش//د، نقض روح آن خواهد بود.

دنیس راس، مش//اور اوباما در دور اول ریاس//تجمهوری وی، گفت که سران کشورهای اروپایی که از برجام حمایت میکنند، در برابر اقداماتی از این دس//ت خواهند ایستاد. اما به نظر میآید که ایران در واکنش به اقدام جدید دادگاه لوکزامبورگ به جای کنار کشیدن از برجام برای رفع توقیف داراییهای خود تالش خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.