جزییات تاسیس بانک جدید ایرانی-اروپایی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یک مدیر ارشد بانکی از ایجاد بانک ایرانی-اروپایی با عضویت 3 ایرانی و ۴ اروپایی در ترکیب هیاتمدیره خبر داد و گفت: س//هم ایران 7۴درصد و طرف خارجی 35درصد است.

احم//د حاجی محمدی در گفتوگو با مه//ر گفت: بانکهای بینالمللی، بانکهای ایران را به لحاظ ش//فافیت و کارآمدی بررس//ی کردهاند و اکنون ق//رار اس//ت که یک بان//ک ایرانی- اروپایی با س//هام 7۴درص//دی ایران و 35درصدی طرف اروپایی در یکی از کشورهای اروپا ایجاد شود.

ی//ک مدیر بانکی ب//ا تاکید بر ض//رورت توس//عه روابط بانک//ی ایران با کش//ورهای اروپایی افزود: بر این اساس ترکیب هیاتمدیره این بانک را 7 نفر تشکیل میدهند که در این میان، طرف ایرانی 3 عضو در هیات مدیره و طرف اروپایی ۴ عضو در هیاتمدیره دارند و قرار است در اوایل سال 6۹ در اروپا تاسیس شود.

وی تصریح کرد: از طرف ایران برای عضویت در هیاتمدیره این بانک 3 نفر معرفی شدهاند که باید به تایید بانک مرکزی کشور مربوطه برسد؛ این درحالی است که سهم ایران در این بانک بعد از راهاندازی پرداخت خواهد ش//د و مبلغی که باید بابت سپرده قانونی و نخستین نزد بانک مرکزی این کش//ور اروپایی سپردهگذاری شود، از س//وی شرکا تامین خواهد شد تا در آینده، بتوانیم آن را پرداخت کنیم.

مدی//ر اداره بینالمل//ل بانک س//رمایه گفت: این بانک ب//ه دلیل ماهیت س//هامداری خود، هیچ گاه تحریم نبوده و سیستم سوئیفت حتی در زمان تحری//م نیز برای بانک س//رمایه باز بوده اس//ت و در س//طح جهانی، وقتی صحب//ت از هم//کاری با آن به می//ان میآید، همواره به عن//وان یک بانک ش//فاف مطرح بوده و اکنون هم، تبادل اطالعات با طرفهای اروپایی انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.