صندوقهای بازنشستگی لبه پرتگاه ورشکستگی

با توجه به رشد قابل توجه جمعیت بازنشسته در دهه پیشرو مطرح شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از مهمترینه//ای چالشهای اقتصاد ایران در دهه اخیر موضوع صندوقهای بازنشس//تگی اس//ت. از منظ//ر اقتصادی، صندوقهای بازنشس//تگی در کش//ورهای پیشرفته رکن اساس//ی برای رشد، شکوفایی و توسعه اقتصادی هستند اما در ایران، ای//ن صندوقها باری بر دوش دولت به ش//مار میرون//د. در ایران حدود 16 صندوق بازنشستگی وجود دارد که بزرگترین صندوق از نظر تعداد مشترکان تامین اجتماعی و قدیمیترین آنها نیز صندوق بازنشس//تگی کش//وری اس//ت. ش//یوه مدیریت این صندوقها، بیثباتی اقتصاد ایران و تطابق نداشتن سیاستهای نظام اداری و شرایط اقتصادی باعث شده تا عمده این صندوقها در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.