مدیریت اصالح ذهن مدیران

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

م//ردی که س//وار بر بالن در ح//ال حرکت بود، ناگهان به یاد آورد ق//رار مهمی دارد، ارتفاعش را کم ک//رد و از مردی که روی زمین بود، پرس//ید: ببخش//ید آقا، من قرار مهمی دارم، ممکنه به من بگویید کجا هس//تم ت//ا ببینم به موق//ع به قرارم میرسم یا نه؟

مرد روی زمین گفت: بله ش//ما در ارتفاع حدود 5 متری در طول جغرافیایی 87 درجه و عرض جغرافیایی 37 درجه هستید و ... مرد بالنسوار پاسخ داد: شما هم باید مهندس باشید. مرد روی زمین گفت: بله، شما از کجا فهمیدید؟...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.