توسعه کارآفرینی نقشه راه ندارد

کارشناسان‹بر‹رویکرد‹توسع ‹ه‹شبکه‹ای‹برای‹ایجاد‹اشتغال‹پایدار‹تاکید‹کردند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بیکاری جوانان، پایینبودن سطح رفاه اجتماعی و توسعه نامتوازن منطقهای و نبود نقشه راه برای شکلگیری توسعه کارآفرینی از مواردی است که کارشناس//ان الزمه ایجاد اشتغال پایدار در کشور دانس//ته و تاکید دارند غایببودن بخش مولد در اقتصاد کش//ور و س//همبری ناعادالن//ه عوامل در زنجی//ره ارزش، اقتصاد کش//ور را با چالش روبهرو کرده است.

محققنش//دن اهداف اش//تغالزایی بهدلیل نبود اکوسیس//تم کارآفرینی و همچنی//ن نبود رویکرد توس//عه ش//بکهای کارآفرینی، یکی از معضلهای ب//زرگ ح//وزه کارآفرین//ی و اش//تغال ش//ناخته میشود. کارشناس//ان راهکار توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار را توسعه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط همراه با رویکرد توسعه شبکهای میدانند بنابراین، این بنگاهها باید با این رویکرد در زنجیره جهان//ی ارزش، حضور پایدار داش//ته باش//ند تا از طریق مش//ارکت بخش خصوصی و دولتی بتوان اکوسیستم پویا و فعال کارآفرینی را ایجاد کرد.

غالمرض//ا س//لیمانی، مع//اون صنای//ع کوچک س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با اشاره به معضالت کالن اقتصادی کشور و بیان این مطلب اظهار کرد: اقتصاد دولتی با نظام برنامهری//زی متمرکز، تخصی//ص بودجه مبتنیبر گس//تردگی جغرافیای//ی و نظ//ام بانک//ی و پولی نامناس//ب و نظ//ارت مبتنیبر مچگی//ری ازجمله معضالت کالنی است که در اقتصاد وجود دارد.

س//لیمانی ادامه داد: ب//رای توس//عه بنگاههای خرد، کوچک و متوس//ط باید نقشه راه توسعه در سطح ملی تدوین شود سپس براساس مزیتهای منطق//های طرحه//ای توس//عه اس//تانی تدوین و پروژههای توس//عه این بنگاهها در س//طح ملی با رویکرد توسعه شبکهای اجرا شود.

معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران معتقد اس//ت که رویکردهای توس//عهای در عصر جدید براس//اس رویکرد شبکهای و همکاری بهجای رویکرد منفرد و غیرشبکهای تعریف میشوند.

همچنی//ن رویکرد مداخله و حمایت مس//تقیم دولت در راه توسعه باید جای خود را به رویکرد و حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر توسعه گام برداش//ت و ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی را باال برد.

س//لیمانی در ای//ن زمین//ه ب//ه نبود نقش//ه راه برای ش//کلگیری توس//عه کارآفرین//ی، بیکاری جوان//ان، پایینب//ودن س//طح رف//اه اجتماع//ی و توس//عه نامتوازن منطقهای اش//اره ک//رد و افزود: غایبب//ودن بخ//ش مول//د در اقتص//اد کش//ور و س//همبری ناعادالن//ه عوام//ل در زنجی//ره ارزش، اقتص//اد کش//ور را ب//ا چال//ش روب//هرو ک//رده است.

معاون صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران گفت: در ای//ران نی//ز ب//ا توجه ب//ه اینکه از آغاز ده//ه حاضر نقش ش//بکهها در زندگ//ی اجتماع//ی و اقتصادی مردم روزبهروز پررنگتر ش//ده اس//ت و با عنایت به دان//ش و تجربههایی که از این راه کس//ب ش//ده، میتوان گفت اکن//ون وقت آن رس//یده اس//ت که قلم//رو اقتص//اد و کارآفرین//ی را نیز از منظر ش//بکهها بنگری//م و ببینیم چگونه میتوانیم با اس//تفاده از دانش شبکهها زمینه را برای افزایش قدرت کارآفرین//ی، مان//دگاری بنگاههای نوپا، اش//تغال بیشتر و درنهایت توسعه اقتصادی فراهم آوریم.

‹کارآفرینی‹با‹سیستم‹شبکه‹ای ‹

سیستم شبکهای یکی از موضوعاتی است که در برنامهریزهای کشورهای توس//عهیافته موردتوجه قرار گرفته و در ایجاد کارآفرینی هم نقش بسزایی ایفا کرده است.

ابوالفض//ل رض//وی، معاون توس//عه روس//تایی ریاس//تجمهوری با بیان این مطلب در نشس//ت تخصص//ی «نگ//رش ش//بکهای، ضرورت توس//عه کارآفرین//ی در ایران امروز» اظه//ار کرد: متوازن نب//ودن نقشآفرینی افراد جامع//ه در تولید ثروت ام//روز یک//ی از چالشه//ای کش//ورهای کمت//ر توسعهیافته است.

اگر به درصد جمعیت کش//ور در نیمه شرقی و نیمه غربی نگاه کنیم و آن را مقایسه کنیم بسیار نامتعادل دیده میشود.

بس//یاری از مس//احت کش//ور ما ام//روز بدون اس//تفاده مانده و متاس//فانه درصد قابلتوجهی از جمعیت کش//ور در تولید ثروت یا نقشی ندارد یا کمترین نقش را ایفا میکنند. اگر ای//ن مس//ئله را در دنیا جس//توجو کنیم متوجه میش//ویم کش//ورهای کمتر توسعهیافته یا توسعهنیافته نسبت به بقیه کش//ورها وضعیتی مشابه کشور ما دارند. در کشور ما مسئلهای به نام نگرش شبکهای باید حاکم باشد.

رض//وی تاکی//د ک//رد: توس//عه با ش//بکهای ب//ودن امکانپذیر اس//ت و توس//عه را باید از مح//ل و منطقه، شروع سپس در ابعاد گستردهتر ایجاد کرد.

جمعیت ایران در س//ال ۵۳۰۱ در بخش فعاالن روستایی ۸۶درصد بوده درحالیک//ه امروز در آمار س//ال ۰۹ این جمعیت برعک//س ش//ده و جمعی//ت شهرنش//ین ح//دود ۰۷درصد اس//ت. یعنی جمعیت روس//تایی ما نرخ جمعیت شهری را گرفته است.

معاون توسعه روستایی ریاستجمهوری معتقد اس//ت اگر سیستم ش//بکهای را در کشور داشتیم وضعی//ت جامعه ب//ه این صورت نب//ود چراکه در بخش زیس//تمحیطی تعادل جمعیت//ی و توزیع ثروت دچار مشکالت جدی هستیم.

ش//اید برخی از اف//راد این مش//کالت را نتیجه نبود آمایش سرزمینی بدانند ولی به نظر میرسد آمایش س//رزمینی بیش از اینکه علت باشد بهانه است.

به گفته رضوی، وقتی به نظام برنامهریزی کشور نگاه میکنیم متوجه میشویم که باید از یک نظام شبکهای پیروی کرد.

در همی//ن نظ//ام نی//ز مس//ائل ج//دا ندارد.

اگر امروز شبکه اینترنت قطع شود آیا ما بازهم میتوانی//م با سیس//تمهای مج//ازی دیگر ارتباط داشته باشیم و از وضعیت کشور و دنیا آگاه باشیم بنابراین وقتی این اتصاالت با اینترنت برقرار شده توانستهایم به رش//د و تعالی برسیم پس در نظام برنامهریزی نیز به اتصال نیاز داریم.

به گزارش گس//ترش صنع//ت، آمارهای حاصل از پژوهشهای گوناگون نش//ان میدهد بس//یاری از بنگاهه//ای نوپ//ا بهدلی//ل اینک//ه ش//ناختی از ش//بکههای فعال در عرصه تولی//د، بازار و اقتصاد ندارن//د، اندوخته ناچیزش//ان را در همان گامهای نخس//ت ورود به عرصه کار از دست میدهند و به ترک میدان ناچار میش//وند. آسیب این امر فقط زیان اقتصادی نیست بلکه از دست رفتن امید به فعالیت دوباره است. برنامهری//زی کش//ور از ه//م ق//رار دارد

رویکرد مداخله و حمایت مستقیم دولت

در راه توسعه باید جای خود را به رویکرد و حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر توسعه گام برداشت و ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی را باال برد

اکنون وقت آن رسیده است که قلمرو اقتصاد و کارآفرینی را نیز از منظر شبکهها بنگریم

و ببینیم چگونه میتوانیم با استفاده از دانش شبکهها زمینه را برای افزایش قدرت کارآفرینی، ماندگاری بنگاههای نوپا، اشتغال بیشتر و درنهایت توسعه اقتصادی

فراهم آوریم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.