گسترش‹فضای‹سبز‹در‹شهر‹کها‹و‹نواحی‹صنعتی‹اردبیل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اردبیل از ایجاد 4۱2هکتار فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اردبیل، در آیی//ن روز درختکاری که با حضور فرمان//دار شهرس//تان نمین، مدیرکل منابع طبیع//ی و آبخیزداری و جمعی از صنعتگران ش//هرک صنعتی ش//ماره 2 اردبیل برگزار شده بود علی نظریش//یخاحمد گفت: این ش//رکت همگام با ایجاد بستر مناس//ب برای توس//عه صنعتی و هدایت واحدهای تولیدی در قالب ش//هرکها و نواح//ی صنعتی، فعالیتهای چش//مگیری را در عرصه حفظ و صیانت از محیطزیس//ت انجام داده که مهمترین آن ایجاد و توسعه فضای سبز در شهرکها و نواحی صنعتی است.

وی تصری//ح ک//رد: ایجاد فض//ای س//بز مطابق با اس//تانداردهای س//ازمان حفاظت محیطزیست بوده و ش//هرکها و نواحی صنعتی بای//د ۵2درصد از عرص//ه خود را به این امر اختص//اص دهند که از این مقدار س//هم ش//رکت برای ایجاد فضای س//بز ۰۱درصد و سهم واحده//ای صنعتی ۵۱درصد اس//ت و به دلی//ل اهمیت این موضوع ش//رکت شهرکهای صنعتی بیش از تعهد خود درباره توسعه فضای سبز اقدام کرده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی اردبیل ادام//ه داد: در احداث فضای س//بز در ش//هرکها و نواحی صنعتی با درنظر گرفتن محدودیتهای آب و خاک س//عی ش//ده که از گونههای س//ازگار با ش//رایط اقلیمی منطقه استفاده شود تا کمترین افت را داشته باشند به طوریکه عالوه بر کاشت گونههای درختی و درختچهای میتوان به ایجاد پرچینهای مناسب، کاشت انواع گل و گیاهان زینتی متاثر بر زیبایی شهرکها به ویژه در ورودیها افزوده اشاره کرد.

نظریش//یخاحمد تصریح کرد: در راس//تای تلطیف فضای عمومی در ش//هرکها و نواحی صنعتی، این شرکت در شهرکهای صنعتی ش//ماره یک و 2 اردبیل، مشگینش//هر، پارسآب//اد، گرمی، خلخال، تخصصی آب نیر و نواحی صنعتی نوجهده و نیر ۸۵هزار اصله درخت پهنب//رگ و س//وزنیبرگ و یک میلیون ۸۶۶ه//زار اصله درختچه و پرچین زینتی کاش//ته و ۷ هکتار گلکاری و چمن//کاری انجام داده است.

وی همچنین گفت: به منظور اس//تفاده بهینه و موثر از منابع آب موج//ود با توجه ب//ه محدودیت منابع آبی برای آبیاری فضای س//بز موجود در ش//هرکها و نواحی صنعتی از س//امانه آبیاری قطرهای به طول تقریبی۱۳۱کیلومتر اس//تفاده میشود که از پساب استحصالی تصفیهخانهه//ای فاضالب موج//ود در ش//هرکها و نواحی صنعتی است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اردبیل ضمن اش//اره به اح//داث پارک صنعتی در ورودی ش//هرکهای صنعت//ی اردبیل 2، پارسآباد و مشگینش//هر اعالم کرد: زیباس//ازی ورودی ش//هرکها و نواحی صنعتی ش//امل گلکاری، چمن//کاری، رنگآمیزی جداول، اس//تفاده از مبلمانهای پارکی ش//امل نصب نردهه//ای بتنی طرح چوب، آالچیق نیمکت، س//طل زباله، نص//ب تابلوهای ورودی، نصب تابلوی راهنمای خیابانها، نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و نصب برجهای روشنایی از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای ایجاد بستر مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.