بازدید هیات اتاق صنایع ترکیه از ساوه و مامونیه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

هی//ات تجاری اقتصادی ات//اق صنایع اس//تانبول ترکیه از شهرکهای صنعتی شهرستان ساوه و مامونیه استان مرکزی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار گس//ترش صنعت از استان مرکزی، در این بازدید که مس//ئوالن اجرایی اس//تان نیز حضور داشتند این هیات از موقعیت و نوع صنایع مس//تقر در این شهرکها بازید کرد و از نزدیک با شرایط سرمایهگذاری در این مناطق آشنا شد.

مصطف//ی آمره، مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان مرکزی در بازدید این هی//ات ترک گفت: نزدیکی به فرودگاه، وجود راههای دسترس//ی ریلی و جادهای مناس//ب، معافیتهای مالیاتی با توجه به قانون فاصله تا مرکز اس//تان و نزدیک//ی بازاره//ای مص//رف در ش//عاع ۰۰۳ کیلومتری از مهمترین مزایای سرمایهگذاری در این شهرکها است.

آمره افزود: هماینک زیرس//اختهای الزم از جمله جدول و خیابانکش//ی، آب، برق، گاز و ایستگاههای آتشنشانی در شهرک صنعتی مامونیه برای سرمایهگذاری ایجاد شده است و بهزودی شهرک صنعتی ساوه نیز کامل میشود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی گفت: ش//هرکهای صنعتی ساوه و مامونیه دارای صنایع شیمیایی، س//لولزی، نس//اجی، خدمات، غذایی، ب//رق و الکترونیک که شهرک صنعتی ساوه با اراضی دراختیار بیش از۰۰۱۱ هکتار و ۸۳۱ هکت//ار زمین صنعتی و اس//تقرار ۹۱ واحد صنعتی و ش//هرک صنعتی مامونیه با اراض//ی دراختیار ۰۹۰۱ هکتار و ۷۶۳ هکت//ار زمین صنعتی و اس//تقرار ۳۰۳ واحدصنعتی از مزایای نزدیکی به فرودگاه، وجود راههای دسترس//ی ریلی و جادهای مناسب برخوردار هستند.

آمره تاکید کرد: پرداخت حقوق انتفاع از تاسیسات زمینی به صورت نقد و اقس//اط، مستثنا بودن از قوانین شهرداری و بخش//داری و رایگان بودن مجوز ساخت و پایان کار رایگان از دیگر مزایای مهم سرمایهگذاری در این شهرکهای صنعتی اس//ت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در ادامه با اش//اره به موقعیت بس//یار ممتاز شهرک صنعتی مامونیه برای س//رمایهگذاری افزود: این ش//هرک صنعتی نیز مانند شهرک ساوه دارای ظرفیتهای مناسبی برای هرگونه س//رمایهگذاری است و شرکت ش//هرکهای صنعتی استان مرک//زی آمادگی کامل ب//رای هرگونه همکاری در راس//تای سرمایهگذاری را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.