ایجاد 176 هکتار فضای سبز در شهرکهای صنعتی قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: از مجموع یک هزار و۰2۹ هکتار از مساحت فاز عملیاتی بیش از ۶۷۱ هکتار از اراضی صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی تابع اس//تان زیر پوش//ش فضای س//بز ق//رار دارد. به گزارش گس//ترش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین حمیدرضا خانپور در آیین درختکاری در ش//هرک صنعتی لیا با اعالم این خبر افزود: در حال حاضر از مجموع یک هزار و ۰2۹ هکتار از مس//احت فاز عملیاتی ش//هرکها و نواحی صنعتی بی//ش از ۶۷۱ هکتار از اراضی صنعتی زیر پوش//ش فضای س//بز قرار دارد که شامل ۵۵2هزار اصل//ه نهال و ۷هکتار گلکاری و چمنکاری اس//ت. که در ش//هرک صنعتی لیا ۹۱ هکتار فضای س//بز ایجاد شده است. خانپور مساحت فضای سبز ایجاد شده در سالجاری در شهرکها و نواحی صنعتی را ۸ هکتار عنوان کرد.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین با اش//اره به اهمیت ایجاد فضای سبز و حفاظت از محیطزیست در ش//هرکها و واحدهای صنعتی گفت: براساس قرارداد بین ش//رکت و صاحبان س//رمایه مستقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی ۵۱درصد از مس//احت زمین واگذار شده به صاحبان صنای//ع و ۰۱درص//د از اراضی در اختیار ش//هرکها و نواحی صنعتی براس//اس تعهدات این شرکت باید زیر پوشش فضای س//بز قرار گیرد، که این امر با همکاری و تالش صنعتگران و سرمایهگذاران عزیز محقق خواهد شد. خانپور تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجام شده در سال آینده نیز بیش از ۹ هکتار از اراضی شهرکها و نواحی صنعتی استان زیر پوشش فضای سبز قرار میگیرند.

هماکن//ون ۵۱4 قرارداد ب//ا متقاضیان س//رمایهگذاری در ش//هرک صنعتی لیا منعقد ش//ده که از این تعداد ۹۱۳ واحد تولی//دی با س//رمایهگذاری ۳ ه//زار و ۰۰۳ میلی//ارد ریال و اش//تغالزایی ۷ ه//زارو 4۹۶ نف//ر پروانه بهرهب//رداری دریافت کردهاند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.