توتال، مسئول رفع معضل ترامپ و اتحادیه اروپا

زنگنه‹درباره‹قرارداد‹با‹غول‹نفتی‹به‹«گسترش‹صنعت»‹توضیح‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزیر نفت در حاش//یه پنجمین جشنواره نفت و رس//انه به پرسش گسترش صنعت مبنی بر اینکه پس از گالیه از مدیرعامل توتال که اعالم کرده بود در انتظار نظر ترامپ است، اتفاق جدیدی در این زمینه رخ داده، اینگونه پاس//خ داد: اچاووی(یکی از مدله//ای ق//رارداد نفتی که ال//زام اجرا در آن وج//ود ندارد) با توتال در مرحله تبدیل ش//دن به قرارداد است و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. بیژن نامدارزنگنه همچنین به پرس//ش دیگری مبن//ی ب//ر اینکه آی//ا توتال هن//وز منتظ//ر نظر امریکاست، اینگونه پاسخ داد: مشکل توتال فقط امریکا نیست و مشکالت دیگری هم در این زمینه وجود دارد.

بحثهایی در داخ//ل اتحادیه اروپا در جریان اس//ت که توتال باید این مشکالت را برطرف کند تا موانع پیش روی تبدی//ل تفاهمنامه به قرارداد هم رفع شود.

ایران در این زمینه مش//کلی ندارد و توتال باید مش//کالتی را که با آن درگیر است، برطرف کند. موضوع خرید پروژه از طرف توتال مطرح نشده و توتال میخواس//ت در پروژههای همکاری با ایران سهام داشته باشد که این موضوع به شیوه دیگری در حال پیگیری است.

به گزارش گس//ترش صنعت، پس از اینکه ایران با توتال تفاهمنامه همکاری امضا کرد، مدیرعامل این ش//رکت اعالم کرد منتظر نظر ترامپ در این زمینه اس//ت که زنگنه در مصاحبهای از این گفته مدیرعام//ل توتال اب//راز ناراحت//ی و گالیه کرده بود.

وی در ادام//ه ب//ه موضوع تامین و س//اخت ۰۱ کاالی اساس//ی در صنعت نف//ت پرداخت و گفت: در سالهای گذش//ته کارهای بسیاری انجام شد که بزرگترین کار تعریف ۰۱ قلم کاالی اساس//ی صنعت نفت بود. ای//ن کاالها باید در صنعت نفت بهطور کامل بومی شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه این اقالم مش//خص ش//ده و قرار اس//ت در داخل کش//ور تولید شوند، توضیح داد: چند کاالی مهماکنون در دستور کار قرارگرفته و قبل از سال 96 به تولید خواهد رسید. یکی از این کاالها لولههای CRA است که خرید تجهی//زات تولید ح//دود ۰۰6 میلیون دالر هزینه دارد. در دوره تحریم این لولهها را نمیتوانس//تیم تامین کنیم و مش//کالت بس//یاری برای کشور به وجود آمده بود. اکنون قرار اس//ت تا قبل از س//ال 96 این خرید انجام ش//ود و کشور در ساخت این لولهها دیگر متکی به سایر کشورها نباشد.

زنگن//ه درباره دیگر تجهیزات م//ورد نیاز گفت: متههای حفاری، ش//یرآالت و تجهیزات سرچاهی و درون چاه//ی نی//ز از دیگر کااله//ای اولویتدار است که باید بتوانیم در داخل کشور آنها را تامین کنیم.

وی ب//ه این پرس//ش که اکنون چن//د درصد از تجهی//زات صنعت نف//ت در داخل کش//ور تولید میش//ود، اینگونه پاسخ داد: از نظر ارزشی باالی ۵6درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را در داخل کش//ور تولید میکنیم و اگر ۰۱ قلم کاالی اساس//ی این صنعت که تعریف شده نیز به مرحله س//اخت و تامین داخلی برسد باالی ۵۸درصد از تجهی//زات مورد نیاز صنعت نفت به طور کامل در کشور بومیسازی میشود

وی درب//اره ۵۱درصد باقیمان//ده گفت: کاالها و تجهیزات دیگر که ۵۱درصد باقیمانده را تش//کیل میدهد نیاز به بررسی دقیق دارند.

س//اخت و تولی//د برخ//ی از ای//ن تجهیزات در کش//ور توجیه اقتصادی ندارد و باید در نظر داشته باشیم که در دنی//ا هم تمام کش//ورها صنعتی مانند نفت را نمیتوانند بهطور کامل بومی کنند.

برخی از این تجهیزات در تخصص دو کش//ور اس//ت و دیگر کشورها در تولید آنها وارد نمیشوند.

وزی//ر نف//ت ب//ا اش//اره ب//ه اینکه مش//کل تولید ایندسته از تجهیزات فناوری ساخت نیس//ت، گفت: نباید این موضوعات را به حس//اب ناتوانی گذاشت.

تولید برخی از تجهیزات زمانی که توجیه اقتصادی ندارد باعث میشود کش//ور به لح//اظ اقتصادی آس//یب ببیند.

زنگن//ه با بی//ان اینکه بخش اصل//ی کار پس از تامین ای//ن ۰۱ کاالی اساس//ی انجام میش//ود، گفت: موضوع مهمی که در این زمینه وجود دارد، ظرفیت صادرات است.

برنامهریزیها اکنون به شیوهای است که عالوه ب//ر تامین نیازهای داخلی ای//ران بتواند تجهیزات م//ورد نیاز صنعت نفت را به کش//ورهای دیگر نیز صادر کند.

س//طح ت//وان داخل//ی ما ب//ه حدی اس//ت که میتوانیم نیاز دیگر کشورها را هم برطرف کنیم.

زنگنه به این پرس//ش که آیا افتتاح فازهای ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی در س//ال ۵9 انجام میش//ود، پاس//خ داد: در ایام باقیمانده تا پایان سال این کار ش//دنی نیس//ت و زمان دقیق افتتاح این پروژه به نظر رییسجمهوری وابسته است.

‹چالش‹های‹مهم‹نفتی‹در‹سال‹59‹ ‹

وزیر نفت در بخش دیگری از س//خنان خود به چالشها و اقدامهای انجام ش//ده صنعت نفت در س//الجاری پرداخت و گفت: امسال چند چالش مه//م ازجمل//ه افزایش تولید نفت را پش//ت س//ر گذاشتیم.

وی به سختیهای پیش روی پس گرفتن سهم ایران در بازار نفت و اختالفات در اوپک اشاره کرد و اف//زود: «خیلی اذیت ش//دم، زیرا در یک میدان مین جلو میرفتیم ام//ا تعدادی تک تیرانداز از پشت سر و از داخل جبهه خودی، ما را میزدند.»

وزیر نفت موضوع مهم دیگر س//ال ۵9 را قط//ع صادرات گاز یک کش//ور همس//ایه به ایران عنوان کرد و گفت: در آن ماج//را، رس//انهها ب//ا عملکرد مناسب، غیرت ملی را تحریک کردند اما برخی نیز ما را اذیت کردند.

زنگن//ه از مجموعه کارکنان صنعت نفت تقدیر کرد و گفت: همه کارکنان در تمام ش//رکتها به وی//ژه نیروهای عملیاتی خیلی زحمت کشیدند و من از همه آنها تشکر میکنم. ‹‹‹قل ‹مفروش/ی‹از‹ه/ر‹کار ‹ی‹ پست‹تر‹است

وزیر نفت در این مراس//م بر اهمیت حفظ هویت مستقل رس//انهها تاکید ک//رد و گفت: برخی ش//غلها و کارها در جامعه پست هستند اما به نظر من، قلمفروشی از همه آن مش//اغل، پستتر و بدتر است. اینگونه افراد باید طرد شوند.

بیژن زنگنه دوشنبه شب در پنجمین جشنواره نفت و رس//انه ب//ا بیان اینکه رس//انه خودش یک هویت است و مردم رسانههای آزاد را میپسندند، تاکی//د ک//رد: رس//انه، خبرنگار و اصحاب رس//انه خودشان شخصیت دارند و وجدان جمعی اصحاب رس//انه است که آینده این حرفه و نخبگی جامعه را تعیین میکند.

وی تاکید کرد: یک جامعه توسعه نمییابد مگر اینکه در آن، رسانهها و اصحاب رسانه سالم وجود داشته باش//د. زنگنه با اشاره به درگیری «دونالد ترامپ» رییسجمهوری امریکا با رس//انههای این کش//ور به اصحاب رسانه ایران توصیه کرد که این داس//تان را جدی بگیرند و پیگی//ری کنند. وزیر نف//ت در ادامه به نقش عقالنیت و خرد در جامعه اش//اره و بیان ک//رد: خردورزی اهمیت بس//یاری دارد. متاس//فانه ما روی احساسات و روابط مرید و مرادی تصمیمگیری میکنیم و سپس پشیمان میش//ویم. وی با اش//اره به اینکه س//اختن کشور باید بر مبنای خرد باش//د و رسانهها با روشنگری خود نقش اساس//ی در این ام//ر دارند، گفت: باید ت//الش کرد س//طح س//واد سیاس//ی، اقتصادی و فرهنگی رس//انهها باال برود. در این صورت سطح سواد و درک افراد جامعه باالتر میرود. وزیر نفت تاکید کرد: اگر رس//انهها به جامعه نور بتابند جرم و جنای//ت کم میش//ود و این کار نخبگی اس//ت. زنگنه با اش//اره به اینکه در سند چشمانداز کشور آمده اس//ت ک//ه ایرانی باید به ایران//ی بودن خود افتخار کند، گفت: در این راستا باید به تولید فکر کنیم و همه برای عزت و س//ربلندی کش//ور باهم بس//ازیم و با عقالنیت منافع ملی را پیگیری کنیم و سرسختی و دشمنی را کنار بگذاریم. وزیر نفت به خاط//رهای از حضرت امام خمینی(ره) اش//اره کرد و گف//ت: امام راحل به زوجه//ای جوانی که برای خوان//دن خطبه عقد نزد ایش//ان میرفتند، تنه//ا میفرمودند: «ب//ا هم بس//ازید». زنگنه در پایان گفت: مش//کل امروز جامعه ما این است که با یکدیگر نه در خانه و نه در جامعه نمیس//ازیم. با این روند، کش//ور توس//عه نمییابد زیرا همواره به دنبال جنگ با یکدیگر هس//تیم؛ ما باید با هم بسازیم و مدارا کنیم تا ایران ساخته شود.

در سالهای گذشته کارهای بسیاری انجام شد که بزرگترین کار تعریف ۰۱ قلم کاالی اساسی صنعت نفت بود. این کاالها باید در صنعت نفت بهطور کامل بومی شود. چند کاالی مهماکنون در دستور کار قرارگرفته و قبل از سال 96 به تولید خواهد رسید پس از بومیسازی کامل این تجهیزات ایران 85 درصد تجهیزات نفتی را می تواند تولید کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.