اجرای پروژههای ملی در پارس جنوبی به دست ایدرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

با همت و تالش همه دس//تاندرکاران، تزریق گاز ش//یرین از واحد ش//ماره یک فازهای ۷۱و۸۱ پ//ارس جنوبی به خط لوله سراس//ری هفتم کش//ور در ۰۳ دی ۳9 آغاز و متعاقب آن سایر واحدهای فرآیندی و تاسیساتی این مجتمع بزرگ پاالیشگاهی گاز تکمی//ل و آماده بهرهبرداری کامل ش//ده اس//ت. مس//عود گلش//ناس، مدیر اج//رای پروژههای کالن ایدرو و سرپرس//ت کنسرس//یوم فاز ۴۱ پارس جنوبی افزود: س//ازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان یک سازمان توسعهای و براساس برنامه استراتژیک خود، حضور در پروژههای بزرگ و بینالمللی ب//ه وی//ژه در حوزه نف//ت و گاز بهعن//وان س//رمایهگذار بانی یا پیمان//کار عمومی را از حدود س//ال 6۷۳۱ در دس//تور کار قرار داده و بهعنوان نخستین پیمانکار ایرانی با مشارکت شرکتهای توانمند خارجی نخستین فاز پارس جنوبی (فاز یک ) را به اجرا درآورد. پس از آن نیز با مش//ارکت شرکتهای تراز اول ژاپنی و کرهای در قالب یک کنسرس//یوم، فازهای 6و۷و۸ پارس جنوبی را بهعنوان یکی از موفقترین پروژههای ملی کش//ور اجرا کرد و در حال حاضر نیز وظیفه رهبری کل و اجرای بخشی از عملیات اجرای//ی دو پروژه بس//یار مهم ف//از ۷۱ و ۸۱ و ف//از ۴۱ پارس جنوب//ی را به عه//ده دارد. مدیر اجرای پروژهه//ای کالن ایدرو و سرپرست کنسرس//یوم فاز ۴۱ پارس جنوبی به دالیل حضور سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در اجرای این پروژهها اش//اره کرد و گفت: کسب و توس//عه دانش مدیریت پروژههای بزرگ در کش//ور، اس//تفاده از ظرفیت شرکتهای زیرمجموعه، ایجاد اش//تغال برای شرکتهای متعدد بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده در کشور، امکان انتقال فناوری و ساخت تجهیزات جدید در کش//ور و دس//تیابی به خودکفای//ی و درنهایت عملی ش//دن اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی جزو دالیل اصلی حضور در اجرای این پروژهها بوده اس//ت. وی با اشاره به اینکه در آستانه افتتاح رسمی پروژه فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی هس//تیم، افزود:باید در نظر داشت که در تاریخ ۸۱ آذر ۳9 گاز ترش به پاالیش//گاه فازهای ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی وارد شد. با توجه به قرار گرفتن در روزهای س//رد س//ال که انتظار افزایش تقاض//ای گاز در ش//بکه توزیع خانگی وجود داش//ت با همت و تالش همه دس//تاندرکاران، تزریق گاز شیرین از واحد شماره یک فازهای ۷۱و۸۱ پارس جنوبی به خط لوله سراس//ری هفتم کش//ور در ۰۳ دی ۳9 آغاز ش//د و به تبع آن س//ایر واحدهای فرآین//دی و تاسیس//اتی ای//ن مجتمع بزرگ پاالیش//گاهی گاز تکمیل و آماده بهرهبرداری کامل شده است . این طرح که پس از نصب و راهاندازی کامل س//کوهای گازی ساخته شده ازسوی شرکت مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل (ایزوایکو) آماده بهرهبرداری کامل و افتتاح رسمی است، ظرفیت روزانه ۲میلیارد فوتمکعب گاز می//دان پارس جنوبی و تولید روزانه حدود یک میلیارد و ۰۵۷هزار فوتمکعب گاز شیرین برای انتقال به شبکه سراسری را فراهم میکند سرپرست کنسرسیوم فاز ۴۱ پارس جنوب//ی درباره پروژه فاز ۴۱ پارس جنوبی گفت: ایدرو بهعنوان راهبر کنسرسیومی متشکل از ش//رکتهای توانمند داخلی در حال اجرای آن است و این پروژه در حال حاضر و با توجه به در اولویت قرار گرفتن آن ازسوی وزارت نفت و مساعدتهای الزم از طرف کارفرمای پروژه پروژه در حال اجراست. وی افزود: این پروژه بیش از ۷6 درصد پیشرفت دارد. در این پروژه دو سکوی گازی تکمی//ل و براس//اس برنام//ه کالن وزارت نفت جایگزین سکوهای در حال ساخت فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی در شرکت صدرا میش//ود. همچنین دو سکوی دیگر در مراحل پایانی کار اس//ت و در آینده نزدی//ک ( فروردین69۳۱) ش//اهد بارگیری نخس//تین سکوی آن خواهیم بود. گلش//ناس با بیان اینکه در پروژه فاز ۴۱ کار حفاری چاهها نیز با پیشرفت مناسبی در حال انجام اس//ت و اکنون ۴ دکل حفاری در این پروژه مش//غول به فعالیت هستند، افزود: در این پروژه عملیات لولهگذاری دریایی نیز از هفته گذشته آغاز شده که امیدواریم با برنامهریزی پس از تکمیل عملیات لولهگذاری دریایی در فروردین 69۳۱و متعاقب آن راهاندازی خطوط لوله و س//کوها در ۳ماه س//وم سال آینده ش//اهد تولید و انتقال ۰۰۵ میلیون فوتمکعب گاز از این پروژه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.