آغاز‹مذاکرات‹سکوسازی‹ایران‹و‹توتال‹فرانسه‹در‹پارس‹جنوبی

مدیرعامل‹شرکت‹مدیریت‹طر‹حهای‹صنعتی‹ایران‹خبر‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران از صادرات ۰۱ میلیون بشکه میعانات گازی طرح توسعه فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی خبر داد و گفت: حدود ۱/۸ میلیارد دالر در طرح توس//عه فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی سرمایهگذاری شده است.

مدیرعام//ل ش//رکت مدیری//ت طرحه//ای صنعت//ی ای//ران – از ش//رکتهای تابعه سازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران- در نشست خبری با بیان اینکه در حال حاضر طرح توسعه فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی آماده افتتاح رس//می است، گفت: در شرایط فعلی ۴۴ حلقه چاه دریایی حفاری و تولید گاز از این چاهها آغاز ش//ده ضمن اینکه تاکنون ۴ سکوی دریایی هریک با ظرفیت تولید ۰۰۵ میلیون فوت مکعب در مدار بهرهبرداری قرار گرفته اس//ت. حس//ن بویری، مدیرعامل شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران با اشاره به بهرهب//رداری از دو خط لوله دریای//ی ۲۳ اینچی هریک ب//ه طول ۰۱۱ کیلومت//ر اظهار کرد: تاکن//ون حدود ۵۱/۵ میلیارد مترمکعب گاز و بیش از ۵۱ میلیون بشکه میعانات گازی در ف//از ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی تولید و عرضه ش//ده است.

وی همچنی//ن از صادرات ۰۱ میلیون بش//که میعانات گازی طرح توس//عه ف//از ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی خب//ر داد و افزود: حدود ۱/۸ میلیارد دالر در طرح توس//عه فاز ۷۱ و ۸۱ پارس جنوبی سرمایهگذاری شده است.

مدیرعامل شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران درباره مذاکرات با ش//رکت توتال فرانسه به منظور ساخت سکوهای تقویت فش//ار فاز ۱۱ پارس جنوبی در یارد سکوسازی بندرعباس توضیح داد: کارشناسان توتال فرانسه تاکنون از محل یارد سکوسازی بندرعباس بازدید کرده و ارزیابیهای فنی مورد نظر خود را انجام دادهاند.

بویری با بیان اینکه اصالحات فنی به منظور آمادهسازی یارد سکوس//ازی بندرعباس برای ساخت سکوهای بزرگ و با تناژ باالی تقویت فش//ار گاز فاز ۱۱ پ//ارس جنوبی در حال انجام است خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود در صورت انجام اصالحات فنی امکان ساخت این سکوهای بزرگ در یارد سکوسازی بندرعباس فراهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.