چالشی بهنام مدیریت منابع انسانی در صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

منابع انسانی از یک زوایه همه دارایی شرکت خودروسازی به شمار میرود. وقتی خودروس//ازها نیروی کار ماهر و کارآزمودهای دراختیار داش//ته باش//ند یک کش//ور میتواند ادعا کند که صنع//ت خودرویی در قام//ت جهان//ی دارد. اما این هدف برای بس//یاری از ش//رکتهای خودروس//ازی محقق نش//ده و به جز نمونههایی چون نیسان و فورد، کمتر شرکت یا کسبوکاری در حوزه خودروسازی بوده که کارنامهای فوقالعاده در این زمینه ثبت کرده باش//د. این موضوع ش//اید به دلیل چالشهایی باش//د ک//ه گریبانگیر دپارتمان منابع انس//انی در صنعت خودرو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.