خریداران موتورسیکلتهای برقی وام میگیرند

با اختصاص تسهیالت بال عوض میلیونتومانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

شهرداری تهران به خریداران موتورسیکلتهای برقی، وام بالعوض اعطا میکند.

موتورس//یکلتهای ش//هر تهران یکی از منابع مهم آلودگی هوا، آلودگی صوتی و س//وانح ترافیکی هس//تند. در کنار س//ایر روشه//ای حل معضل موتورس//یکلتهای تهران از روشهای کاهش استفاده از موتورسیکلت تا قوانین س//ختگیرانهتر، اس//تفاده از موتورس//یکلت برقی نیز به عنوان یک راهکار جدی در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.

مازیار حس//ینی معاون حملونقل و ترافیک ش//هردار تهران در اینباره اعالم کرد: قرارداد حمایت از خریداران موتورسیکلت برقی با حمایت مالی معاونت حملونقل و ترافیک ش//هرداری تهران، میان لیزینگ بانک ش//هر و ش//رکت سایپا به منظور اعطای تس//هیالت بالعوض 5/2میلیون تومانی به خریداران موتورس//یکلتهای برقی امضا ش//د. براس//اس ای//ن قرارداد، شهرداری تهران 5/2میلیون تومان تسهیالت بالعوض به ازای هر دستگاه موتورس//یکلت برقی به ش//رکت س//ایپا پرداخت میکند ت//ا هنگام خرید موتورسیکلت، از سوی شهروندان، از مبلغ نهایی فاکتور کسر شود.

حس//ینی افزود: ش//هرداری ته//ران دخالت//ی در بازار خری//د و فروش موتورس//یکلتهای برقی ندارد اما از هرگونه خریدی در این زمینه حمایت میکند. عالوه بر سایپا، سایر شرکتهایی که موتورسیکلت برقی استاندارد پالک شده دارند نیز میتوانند قراردادهای مشابهی منعقد کنند.

ب//ه گفته معاون ش//هردار تهران، خری//داران میتوانند ب//ه جای کمک بالعوض 5/2میلیون تومانی، وام لیزینگ 5/۶میلیون تومانی بدون بهره نیز دریافت کنند. ش//هرداری تهران آمادگی دارد قراردادهای مشابهی با سایر لیزینگهای معتبر با این شرایط منعقد کند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هنوز تعداد موتورسیکلتهای برقی پالک شده در کشور به حد کافی نرسیده اما این قرارداد در جهت تسهیل تامین این محصول موردنیاز تهران منعقد شده است.

ش//هرداری ته//ران همچنی//ن در ح//ال اح//داث ایس//تگاههای ش//ارژ موتورس//یکلت برقی در منطقه 2۱ است تا با ارائه شارژ رایگان، گامی مهم در تردد موتورسیکلتهایی بردارد که هیچیک از معابر شهری قلب پایتخت از آلودگی صوتی و هوایی آنها در امان نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.