حذف مونتاژکاری با خروج دولت از صنعت خودرو

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

تحقیق و توس//عه و گسترش آن در هر واحد تولیدی نهتنها مزایایی همچون افزایش تنوع تولیدات را به دنبال دارد بلکه باعث ش//ده ضمن کاهش قیمت تمامشده، تولیدی روزآمد بر اساس فناوریهای روز دنیا در اختیار داش//ته باش//یم. امری که در یک س//ال گذش//ته و همزمان با رفع محدودیتهای موجود در اقتصاد، در دس//تور کار خودروسازان ق//رار گرفته بهطوریکه ضمن توجه ویژه به این امر، انتقال دانش فنی و راهاندازی مراکز تحقیق و توس//عه مش//ترک را جزو بندهای اساسی قراردادهای خود با خودروسازان و شرکای خارجی قرار دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.