نوسازی‹56هزار‹دستگاه‹کامیون‹با‹عمر‹بیش‹از‹53‹سال

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

اوایل بهمن بود که قرارداد نوسازی ۵هزار دستگاه کشنده بین سازمان راهداری و شرکت بهینهس//ازی مصرف سوخت به نمایندگی از دولت با شرکت ماموت منعقد و در تازهترین اتفاق، در مراسمی سیصدوپنجاهمین کشنده در روند اجرای این طرح به متفاضی تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت، داوود کشاورزیان، رییس سازمان راهداری و حملونقل جادهای در حاشیه بررسی مراحل اجرای این طرح و تحویل س//یصدوپنجاهمین دس//تگاه به متقاضی که در شرکت ماموت برگزار ش//د، با اش//اره به اینکه بر اساس مصوبه ش//ورای اقتصاد از محل ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید ۵۶هزار دس//تگاه کامیون با س//ن بیش از ۵۳ س//ال، ب//ا خودروهای جدی//د جایگزین خواهند ش//د، اظهار کرد: مراحل اجرایی این طرح در یک ماه گذشته از سوی سازمان راهداری به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت با همکاری شرکت ماموت آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هماکنون سیصدوپنجاهمین دستگاه کامیون تحویل مشتری ش//ده و امیدواریم روند اجرا سرعت بیشتری بگیرد، خاطرنشان کرد: در مصوبه ش//ورای اقتصاد تعیین ش//ده ۵۶هزار دستگاه در ۵سال نوسازی شود و در این راستا امیدواریم در سال ۶۹ بتوانیم سهم یکپنجم مربوط به این س//ال که رقمی حدود ۳۱هزار دستگاه میشود را نوسازی کنیم.

رییس سازمان راهداری با اشاره به اینکه در این طرح ۰۲ تا ۵۲درصد بهای خودرو به صورت نقد و باقی به صورت تس//هیالت از س//وی بانک پرداخت میشود، افزود: نرخ تسهیالت ۸۱درصد است که دولت ۹درصد آن را پوشش میدهد و مصرفکننده نهایی نیز نرخ سود ۹درصد را برای تسهیالت پرداخت میکند.

وی سقف تسهیالت را حدود ۶۷۳میلیون تومان اعالم و اظهار کرد: در صورتی که فردی مایل به خرید نقدی باشد، در مدت ۵سال تا ۰۴درصد بهای خودرو را بهتدریج دریافت خواهد کرد.

در ادامه علی وکیلی، مدیرعامل س//ازمان بهینهسازی مصرف سوخت نیز با ابراز امیدواری نس//بت به اینکه این طرح سرعت بیشتری بگیرد و س//ازندگان دیگر به این طرح بپیوندند، گف//ت: در روند اجرای این طرح و س//ایر موارد مربوط به ماده ۲۱ پشتیبانی مالی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

وی با اشاره به حضور بانک صادرات در نوسازی ۵هزار دستگاه کشنده در ای//ن طرح تاکی//د کرد: اس//تفاده از منابع خارج//ی از اهمیت باالیی برخوردار است که در این راستا شرکت ماموت برای فراهمسازی استفاده از منابع خارجی اعالم آمادگی کرده است.

در این مراس//م مهرزاد فردوس، مدیرعامل گروه صنعتی ماموت نیز با اشاره به اینکه هدف این گروه صنعتی و اسکانیا عالوه بر نوسازی ناوگان حملونقل، کمک به کاهش آلودگی هواس//ت، تاکی//د کرد: خودروهای اسکانیا که در این طرح تحویل داده میشود به گونهای طراحی شده که خروجی هوا از ورودی هوا پاکتر است.

وی با بیان اینکه موتور یورو۶ در این خودروها اس//تفاده ش//ده است، ادامه داد: ب//ا توجه به اینکه گازوئیلهای موجود یورو۴ اس//ت اقداماتی روی موتور انجام ش//ده که قابلیت اس//تفاده با این گازوئیل را نیز داشته باشد اما فیلتر دیپیاف روی این خودروها نصب شده که هوای خروجی آن مطابق با استاندارد یورو۶ است.

فردوس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هزینه ایجاد این فناوری که تنها از س//وی اس//کانیا برای ایران انجام شده، ۵۱میلیون یورو هزینه به همراه داشته است، تصریح کرد: از سال آینده این خودروها در داخل کشور تولید خواهد شد.

مدیرعام//ل گروه صنعت//ی ماموت مدت قرارداد برای نوس//ازی ۵هزار دستگاه ناوگان سنگین را دو سال اعالم و خاطرنشان کرد: درصورتی که شرایط مالی فراهم باشد مشکلی برای اجرای این تعهد در مدت یک سال نخواهیم داشت چراکه ظرفیت تولید ۰۱هزار دستگاه در سال را داریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.