تب قیمت خودرو باال رفت

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال همچنان بازار خودرو با نوس//انات قیمتی همراه اس//ت بهطوری ک//ه به گفته رییس اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو، عرضه محدود خودرو از سوی ش//رکتها موجب افزایش قیمت انواع خودروها در بازار ش//ده است.

س//عید موتمنی در گفتوگو با خبر خ//ودرو عنوان کرد: در هفته جاری بیش//تر محصوالت ش//رکتهای داخل//ی به ویژه ایرانخ//ودرو، س//ایپا و پارسخودرو بهدلی//ل کاهش عرضه و کملطفی ش//رکتها در صدور فاکتور ب//ا افزایش قیمت مواجه شده است.

وی با اش//ار به اینکه همه محص//والت ایرانخودرو به دلیل محدودیت عرضه در هفته جاری افزایش قیمت داشتند، گفت: در حال حاضر پژو ۵۰۴ دوگانه سوز با قیمت ۲۳میلیون تومان در بازار معامله میشود همچنین سمند الایکس نیز ۲۳میلیون و ۰۰۶ و س//مند ئیاف۷ با افزای//ش بیش از یکمیلیون تومان هماکنون ۳۳میلیون و ۰۰۱هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. موتمن افزود: درحالحاضر قیمت پژو ۶۰۲ مدل وی۸ حدود ۸۳میلیون و ۰۰۹هزار تومان در بازار رس//یده همچنین قیمت پژو ۶۰۲ تیپ۵ از ۷۳میلیون و ۰۰۴ در هفته گذش//ته امروز با قیمت ۷۳میلیون و ۰۰۸ در بازار معامله میشود ضمن اینکه پژو ۶۰۲ تیپ ۲ نیز با ۰۰۵هزار تومان افزایش هماکنون ۴۳میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.

به گفته وی هماکنون قیمت پژو ۷۰۲ حدود ۶۴میلیون، پژو پ//ارس ۷۳میلیون و ۰۰۶، پژو پارس تییو۹۳۵میلیون و ۰۰۸، دنا س//فید ۴۴میلیون و۰۰۱ و رنگ مش//کی آن ۴۴میلیون و ۰۰۹هزار تومان در بازار معامله میشوند.

وی همچنین درباره قیمت ال۰۹ در بازار گفت: در چند روز گذش//ته ال۰۹ اتوماتیک و معمولی با افزایش نس//بت به هفته گذش//ته هماکنون مدل اتوم//ات آن ۱۵میلیون و ۰۰۵ و مدل دندهای نیز ۱۴میلیون تومان در بازار خرید و فروش میشود.

رییس اتحادیه نمایش//گاهداران خودرو در ادامه در باره تغییر قیمت محصوالت پارسخودرو یادآور شد: درحال حاضر قیمت س//اندرو اتومات به ۳۵میلیون و ۰۰۱ و س//اندرو اس//تپوی به حدود ۳۶میلیون تومان در بازار رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.