آمادگی سایپا برای سرویسهای دورهای قبل از سفر

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعام//ل س//ایپایدک از آمادگ//ی نمایندگیهای س//ایپا ب//رای بازدیدهای قبل از س//فر و انجام س//رویسهای دورهای خودروهای مشتریان گروه سایپا خبر داد.

به گزارش سایپانیوز، رحیم علیشاهی به آمادگی کامل شبکه نمایندگیهای س//ایپا برای اجرای طرح امداد نوروزی اش//اره ک//رد و گفت: با توجه به حجم بس//یار زیاد س//فرهای نوروزی با خودروی ش//خصی، نمایندگیهای س//ایپا آماده بازدیدهای قبل از سفر و ارائه سرویسهای دورهای هستند تا هموطنان با خاطری آسوده تعطیالت را سپری کنند.

مدیرعامل سایپایدک تاکید کرد: کیفیت حرف اول و آخر را در خدمات نمایندگیها میزند و تمام نمایندگیها خود را ملزم به تامین رضایت مشتریان و ارائه خدمات باکیفیت میدانند.

وی ادامه داد: با برنامهریزی و تدابیر اندیشیده شده، قطعات یدکی پرمصرف و موردنیاز برای شبکه نمایندگیها تامین شده و از ای//ن نظ//ر هیچ خودروی//ی به دلیل کمب//ود قطعه در ایام پیش از نوروز و همچنین تعطیالت نوروز معطل نخواهد ش//د. با این وجود، تمهیداتی پیشبینی ش//ده ت//ا در مواقع ضروری نی//ز قطعات یدکی موردنی//از در کوتاهترین زمان به تمام نقاط کشور ارسال شوند.

علیش//اهی در ادامه ضمن توصیه به مشتریان برای استفاده از خدم//ات س//ایپاکارت طالیی در ایام نوروز گفت: مش//تریان میتوانند با مراجعه به نمایندگیها و تهیه سایپاکارت طالیی از خدمات کمنظیر و فراوان آن استفاده کنند تا هم در هزینههای خود صرفهجویی کرده باش//ند و هم با آرامشخاطر از خدمات امدادی استفاده کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.