ضوابط ارزیابی خدمات پس از فروش سختگیرانه شد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

مدیرعامل شرکت بازرس//ی کیفیت و استاندارد ایران گفت: در س//الجاری بهدلیل س//ختگیرانه ش//دن ش//رایط و ضوابط ارزیابیهای خدمات پس از فروش، بس//یاری از نمایندگیهای ش//بکه خدمات پس از فروش موفق به کسب رتبه نشدهاند اما این امر به معنای نارضایتی مشتریان نیست.

به گزارش پرش//ین خودرو، اش//کان گلپایگانی ب//ا بیان این مطل//ب اظهار ک//رد: ویرایش چهارم ش//رایط و ضوابط ارزیابی ش//رکتهای عرضهکنن//ده خدمات پس از ف//روش با توجه به اس//تانداردهای بسیار سختگیرانه نگارش ش//ده است و انتظار نمیرفت که در ابتدای اجرایی شدن آن نمایندگیها موفق به گذراندن تمامی ضوابط شوند.

وی افزود: در آخرین ارزیابی انجام شده، ۱۴ شرکت خدمات پس از فروش و دوهزار و ۰۰۵ نمایندگی مجاز موردارزیابی قرار گرفتهاند. همچنین از یک میلیون و ۰۰۱ مشتری و یکهزار و ۸۷۸ نفر از مدیران نمایندگیهای مجاز از عملکرد شرکتهای عرضهکننده خودرو نظرسنجی به عمل آمده است.

گلپایگانی با اشاره به اینکه بر اساس این ارزیابیها در بخش خودروهای سبک ۴ ش//رکت موفق به کسب رتبه دو شدهاند، بیان کرد: نتیجهای که در ارزیابیهای انجام ش//ده حاصل شد به طور کامل منطقی بود و امید است در سالهای آینده با هم سطح شدن کیفیت ارائه خدمات نمایندگیها با استانداردهای درنظر گرفته شده تعداد نمایندگیهای رتبه یک افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.