چالشی بهنام مدیریت منابع انسانی در صنعت خودرو

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹اهمیت‹نیروی‹کار‹در‹نشا ‹نهای‹تجاری‹موفق‹خودروسازی

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

قدرت یک کسبوکار در صنعت خودرو را میتوان تنها به کارمندان آن منوط دانست. در صنعت خودرو، وظیفه دپارتمان منابع انسانی، تشخیص، استخدام و پرورش استعدادهایی است که از صندوقدار و مکانیک ت//ا مدیران میانی و رییس//ان ارش//د را دربرمیگیرد. مدی//ران حرف//های مناب//ع انس//انی و صاحب//ان کس//بوکارهای کوچک مربوط ب//ه صنعت خودرو با آگاهی از چالشهای پیشرو میتوانند کسبوکارهای خود را به سمت پیشرفت هدایت کنند.

در ابتدای س//ال م2015 (دی )93 فهرستی از 30 ش//رکت که بیش//ترین نوآوری را در دپارتمان منابع انسانی داش//تند، منتشر شد که نام دو شرکت بزرگ خودروس//از نیز میان آنها بود. در این فهرست، نیسان رده چهارم نوآورترین ش//رکت جهان در بخش منابع انس//انی را به خود اختصاص داد. نیس//انیها به سبب ترکی//ب روشهای ژاپن//ی شناختهش//ده در تولید و بهرهوری انگلیس//ی ش//ناخته میش//وند. نتیجه این ترکیب یک مفهوم آش//نا بهنام «کایزن» )Kaizen( است. کایزن، فلسفه کلیدی در نیسان است که روند کار در این شرکت باعث میشود بدون دچار شدن به ایس//تایی ادامه یابد. این فلسفه ادامهدار باعث پویایی همیشگی محیطکار میش//ود. نیسان هنگام انتخاب هریک از کارمندان و کارگران خود این فلس//فه را در پیش میگیرد. گروهی که مدیریت منابع انس//انی در این ش//رکت را انجام میدهند از بهترینها در جهان هس//تند و همواره تالش میکنند نیروهای خود را به س//مت بهبود عملکرد پیش برند. قانون منابع انسانی در نیسان در زمینههایی چون میزان حقوق و مدیران ش//فاف است و اس//تقالل کامل به رهبران میدهد تا درباره اس//تخدام و ساخت گروه خود تصمیم بگیرند؛ این قانونی اس//ت که در صنعت خودرو به آن اهمیتی داده نمیش//ود اما در نیس//ان این کار کلید موفقیت در تولید است.

در این فهرست فورد نیز حضور دارد. فوردیها رده هش//تم نوآورترین ش//رکت در بخش منابع انسانی را به خود اختصاص دادهاند. فورد، خودروس//ازی است که ایدههای س//نتی را در استخدام کارکنان شکست و مدیری//ت بنیانگ//ذار آن «هنری ف//ورد» Henry( )Ford یک//ی از بهتری//ن نمونهه//ای مدیری//ت در جهان صنعت اس//ت. فلس//فهها و منافع این شرکت در بخش منابع انس//انی بهخوبی به چشم آمد و دیده شد. امروز ش//رکت فورد به دلیل نوآوریهایی که در بخش نیروی انس//انی دارد، شناخته میشود. در فورد فرهنگ منضبط دیده میش//ود. فرصتهای آموزشی در این ش//رکت بس//یار برجسته اس//ت و فرآیندهای قوی و منس//جمی در آن اجرا میشود. فورد در بخش منابع انسانی روی اجرایی کردن ارتباط سالم از طریق ح//ذف هیجانات و احساس//ات و جایگزینی دادهها با آنها تمرکز کرده اس//ت. دپارتمان منابع انسانی فورد معتقد است که نظم و داده باید در اولویت و پیش از احساسات و هیجانات قرار گیرد. وقتی این فرآیند به اجرا درمیآید، محیط کاری س//المی شکل میگیرد. ف//ورد همواره یکی از درخش//انترین کارنامهها را در مدیریت منابع انسانی دارد.

اما چه میش//ود که دیگر شرکتهای خودروسازی مانند نیس//ان و فورد موفق نیس//تند؟ برای پاسخ به این پرس//ش بای//د چالشهای این بخش را بررس//ی کرد. چالشهای کس//بوکارهای صنع//ت خودرو در بخش مدیریت منابع انسانی را میتوان به چند دسته تقسیم کرد این دس//تهبندی به رونق کسبوکارهای خودرویی کمک زیادی میکند.

‹نبود‹طرح‹راهبردی‹برای‹منابع‹انسانی ‹

براساس اعالم شرکت بریتانیایی مشاوره کسبوکار «اش//نایدر داون//ز» ‪،)Schneider Downs(‬ یکی از بزرگتری//ن چالشه//ای منابع انس//انی در صنعت خ//ودرو این اس//ت که بس//یاری از کس//بوکارهای خودروی//ی از نبود «طرح جامع گام ب//ه گام» که به کارفرم//ا حق انتخ//اب دهد، رنج میبرن//د. به عبارت دیگ//ر، کس//بوکارهای خودرویی در سراس//ر دنیا با اصل کارکرد منابع انس//انی در چالش هستند چراکه طرحی اس//تراتژیک و متمرکز ندارند که اس//تخدام، آموزش، تحویل وظایف و به ثمر رساندن کارمندان را در خود جای داده باش//د. داونز درباره این نکته بحث میکند که چون بیشترین کسبوکارها طرح و برنامه مش//خصی ندارند، نمیتوانند از راهبردهای موردنیاز برای یافتن استعدادهای واقعی و فرآیندهای موردنیاز برای بهینه کردن کارآمدی کارمندان استفاده کنند.

‹جاب ‹هجای ‹یهای‹زیاد ‹

تع//داد کارمندانی که از مش//اغل صنع//ت خودرو میروند ی//ا اخراج میش//وند باالس//ت و تمامی این نیروها باید جایگزین ش//وند. این همان جایی اس//ت که بخش منابع انس//انی صنعت خودرو در آن ضعف دارد چ//ون این روند، معمول و البته پرهزینه اس//ت. براس//اس اعالم مجل//ه «اوتو دیلر مانثل//ی» Auto( ‪،)Dealer Monthly‬ کل هزین//ه جایگزین//ی ی//ک کارمند س//طح پایین مانند صندوق//دار در یک نمایندگی فروش، حدود 3هزار دالر اس//ت. کارمندان ارشد و ماهر مثل عامالن فروش، مدیران و مکانیکها هزین//های باالتر از اینها برای جایگزین ش//دن دارند. پیش//نهاد مجله «اوتو دیلر مانثلی» برای غلبه بر این چالش این است که کسبوکارهای خودرویی با دقت معیاره//ای جابهجاییها را مش//خص کنند تا بتوانند الگوه//ا و دالی//ل رفتوآمدهای زی//اد را معین کنند. وقتی این معیارها مشخص ش//وند، میتوان الگوها و دالیل را با راهبردهای مشخص جایگزین کرد.

‹پرورش‹مدیران‹آینده ‹

درحالیک//ه «انجم//ن مدیری//ت منابع انس//انی» ‪Society for Human Resources(‬ )Management ب//ه ای//ن نکت//ه اش//اره کرده که «پرورش نسل بعدی مدیران شرکتی» کلید رویارویی با چالش نیروی انسانی در همه صنایع است، آموزش و پرورش مدیران، چالش//ی ویژه برای صنعت خودرو اس//ت که جابهجایی زیاد میتوان//د تاحدی در ایجاد این چالش س//هم داشته باش//د. وقتی کارمندان یک کس//بوکار خودرویی پس از تنها چن//د ماه یا چند س//ال به ترک شغل خود تمایل دارند، مدیران ردهباال نمیتوانند آنها را طوری تربیت کنند که مدیر ردهباالی آینده برای صنعت خودروسازی باشند. دلیل دیگری که کسبوکارهای خودرویی بهسختی میتوانند مدیر پرورش دهند این واقعیت اس//ت که صنعت خودروی جهان به تمرکز روی فعالیتهای روزانه گرایش دارد. اغلب چالش با تعداد کمی کارمند، وظایف سنگین و نیاز به بازسازی پیوسته طرحهای بازاریابی و تبلیغاتی باعث میش//ود کس//بوکارهای خودرویی زمان الزم برای مدیریت و رهبری ریش//های توس//عه برنامهها را نداشته باشند.

‹نبود‹ارتباط‹و‹همکاری‹الزم ‹

در صنعت خودرو، مدیریت موثر منابع انس//انی به معن//ی ایجاد و حف//ظ یک گروه قدرتمند اس//ت. اما همانطور که در بس//یاری از صنایع پروژهمحور دیده میش//ود، کارمندان در صنعت خودروس//ازی تمایل چندانی به داش//تن روابط نزدیک و ق//وی با دیگران نشان نمیدهند که این خود یک چالش بزرگ است. آنه//ا چندان به انجام کار گروه//ی رغبت ندارند و به جای آن تمرکز خ//ود را روی تکمیل فرآیند وظایف خ//ود با تکیه بر توانایی ش//خصی میگذارند. ازجمله کارهایی که فعاالن کسبوکارهای خودرویی مایل به انجام آن مستقل از دیگران هستند، تعمیر خرابیهای وسیله نقلیه، مالقات ش//خصی با خریدارها و تکمیل جزئیات کار است.

براس//اس گزارش مجل//ه فوربس، یک//ی از بهترین راههای پرورش مدیران و از میان برداشتن چالشهای پی//شروی منابع انس//انی در صنعت خ//ودرو تقویت مهارته//ای ارتباط//ی و هم//کاری در کارمندان این صنعت است.

منبع: chron،.humanresourcesmb

مناب/ع انس/انی از ی/ک زوای/ه همه دارایی ش/رکت خودروس/ازی به ش/مار م/یرود. وقتی خودروس/ازها نیروی کار ماهر و کارآزمودهای دراختیار داش/ته باشند یک کشور میتواند ادعا کن/د که صنعت خودروی/ی در قامت جهانی دارد. اما این هدف برای بس/یاری از ش/رکتهای خودروسازی محقق نشده و به جز نمونههایی چون نیسان و فورد، کمتر شرکت یا کسبوکاری در حوزه خودروسازی هست که کارنامهای فوقالعاده در این زمینه ثبت کرده باشد. این موضوع شاید به دلیل چالشهایی باشد که گریبانگیر دپارتمان منابع انسانی در صنعت خودرو است.

در صنعت خودرو، مدیریت موثر منابع انسانی به معنی ایجاد و حفظ یک گروه قدرتمند

است. اما کارمندان در صنعت خودروسازی

تمایل چندانی به داشتن روابط نزدیک و قوی با دیگران نشان نمیدهند که این خود یک چالش بزرگ است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.