تحقیق و توسعه نیاز امروز نیرویانسانی در خودروسازی

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

خ//ودروی ای//ران از نظ//ر جذب نیروی متخصص یکی از صنایعی است که توانسته بهتری//ن نیروهای متخصص را ج//ذب کند و چون برخی اس//تانداردها و آموزشهای ضمن خدمت بهخوبی برای این نیروها پیشبینی شده، خودروس//ازی از عه//ده آن برآم//ده و نیروه//ای خوبی نسبت به سایر صنایع تربیت کرده است. صنعت خودروی ای//ران همچنی//ن تالش کرده این اف//راد را از نظر کیفیت آموزش و روزآمدی در سطح قابلقبول نگه دارد.

از نظر کافی بودن نیرویانسانی نیز هماکنون به بازبینی و بازمهندس//ی نیاز اس//ت و الزم اس//ت در تعداد و توزیع شغلی کارکنان در صنعت خودرو بازنگری شود زیرا باتوجه به اظهارنظر مدیران صنعت خودروی کش//ور، این صنعت ب//ا مازاد نیرو روبهرو اس//ت که ض//رورت بازنگری را بیش از پیش فراهم میس//ازد چراکه م//ازاد نیرو باعث افزایش هزینهها و قیمت تمامشده محصول میشود.

هماکنون بس//یاری از صنایعی که دولتی بودند و واگذار ش//دند و صنایعی که همچنان دولتی هس//تند با مشکل اساس//ی روبهرو هستند زیرا به دلیل س//فارشها، فشارها و آمد و ش//د مدیران دولتی که به ط//ور معمول با فاصله زمان//ی کمی اتفاق افتاده، این مدی//ران تعداد افرادی را با خود وارد صنعت زیردس//ت خود ک//رده یا از چرخه خارج کردهاند بنابراین مشکل کلی این نوع شرکتها بار اضافی کارکنان اس//ت که افزایش هزین//ه و قیمت و نیز کاهش ب//ازده کاری را درپی دارد. این وضعیت در صنعت خودرو نیز دیده میشود.

ازاینرو با توجه به ظرفیت صنایع خودروسازی اگر بتوان تمهیدی اندیشید که نیروهای متخصص در صنعت خودرو بتوانن//د با توجه به مهارت و توانایی خ//ود به عنوان افراد متخصص به جای دیگری بروند که مربوط به توانایی آنها باش//د هم بار شرکتهای خودروس//از سبکتر شده و هم شرکتهایی مانند قطعهسازها که پشتیبان و دنبالهرو این لکوموتیو اقتصادی هس//تند، از وجود نیروهای متخصص بهرهمند میشوند.

اگر قبول کنیم که این مش//کل مزمن در این شرکتها وج//ود دارد و هرچ//ه ادامه یابد حلوفصل آن س//ختتر خواهد بود، باید هزینههای درمان را نیز بپذیریم. از جمله هزینههای//ی که ب//رای بهبود این بیم//اری باید پرداخت، دادن امتیاز به این افراد اس//ت به این ش//رط که بپذیرند از ش//رکت دارای مازاد نیرو جدا شوند. شرکتها نیز باید بپذیرند کس//انی را ح//ذف کنند که در ط//ول حضور در شرکت، خدمات کمتری دادهاند. به زبان دیگر مدیران باید شایستهها و کارآمدها را حفظ کنند نه آنها را که با رابطه و بدون ضابطه به ش//رکت وارد شدهاند. برای دستیابی به این هدف برنامه بلندمدتی نیاز است که براساس خدمات نیرویانسانی درباره آن تصمیم گرفته شود.

از سویی، برای ش//رکتی که این نیروی انسانی را جذب میکند باید بخشودگیها و امتیازاتی مانند خرید خدمت و پرداخت یک تا دو س//ال از حق بیمه آنها درنظر گرفته ش//ود. این روند کمک میکند که این ش//رکتها راحتتر بتوانند نی//روی مازاد صنعت خودرو را جذب کنند و افراد نیز برای تغییر کار خود رغبت پیدا میکنند.

ورود ه//ر کارمند به یک ش//رکت با این ذهنیت اس//ت ک//ه تا پای//ان عمر در آنج//ا بماند و با این ه//دف جایگاه خوبی به دس//ت آورد، حقوق همیشگی داشته و از حقوق بازنشستگی خوبی برخوردار باشد.

راغب کردن افراد سخت است و بهکار فرهنگی، مشوق، هم//ت و اراده نی//از دارد. در این کار باید نقطه ش//روع و پایان وجود داش//ته باش//د. اما پیش از این موارد ش//رکت بای//د بدان//د که اگر ب//رای نمون//ه اکنون با 01ه//زار نفر نیرویکار فعالیت میکند آی//ا میتواند با 6هزار نفر ادامه دهد و برای پاس//خ به این پرس//ش ب//ه اولویتبندی نیاز دارد.

از نظ//ر آم//وزش در ش//رکتهایی که فن//اوری در آنها اهمیت داشته و دس//تگاه به کاربر نیاز دارد چه در بخش تولید و چه کنترل کیفیت، وقتی پس//تها تعریف داشته باشند، آموزشها داده میشود. در صنایع خودروسازی این آموزشه//ا بهطور معمول چه در خود ش//رکتها و چه به شکل برونس//پاری انجام میشود. خودروسازی نمیتواند جز این باش//د و بدون آموزش کس//ی را وارد چرخه کند ازاینرو، به سرمایهگذاری روی تکتک افراد ناچار است.

از دس//ت دادن این نیروها برای این ش//رکتها هزینهبر است اما آنچه نیاز دارد تحقیق و توسعه است که در بخش منابع انسانی، س//رمایهگذاری الزم است. این درنهایت به طراح//ی قطعات، خطوط، خ//ودرو و ملزومات دیگر منجر میشود.

نظام ارزشگذاری بهکار گروهی و سرمایهگذاری سنگین نی//از دارد. ای//ن کار همچنین امکانات و اف//راد عالقهمند میخواه//د. در ص//ورت فراه//م ب//ودن همه ای//ن موارد، صنعت خودروی ایران میتواند در قامت یک خودروس//از بینالمللی دیده ش//ود. اما اگر در تحقیق و توس//عه بخش نیرویانس//انی سرمایهگذاری نشود، خبری از نوآوری و در نتیجه، جهانی شدن نخواهد بود.

آرمان خالقی کارشناس خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.