خبرسازی‹فولکس‹از‹نشان‹اقتصادی‹تا‹اخراج‹مهندسان

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

اواخر س//ال م2012 )90-91( بود که نشانههایی از تمایل فولکسواگن برای ایجاد یک نشان تجاری جدید وی//ژه بازار خودروهای اقتصادی دیده ش//د. اکنون خبر میرس//د که پس از چند س//ال، چنین ایدهای جدیتر در این گروه صنعتی مطرح ش//ده و قرار اس//ت از سال م2019 )97-98( ای//ن نش//ان تجاری جدید کار خود را بهطور رس//می آغ//از کند. زمانی که ش//ایعه حضور فولکسواگ//ن در بازار خودروه//ای اقتصادی در لباس یک نش//ان تجاری دیگر مطرح شد، بس//یاری از افراد تصور کردند «اش//کودا» )Skoda( مهرهای خواهد بود که نقش نش//ان تجاری رده پایین این شرکت را بازی خواهد کرد. اما با دنبال کردن روند این خودروساز اهل جمه//وری چک و صعود قیمته//ای مدلهای آن، که گاهی از مدلهای خود فولکسواگن گرانتر میش//وند، این راهبرد در عمل امکانپذیر به نظر نمیرسد. در این میان برخی کارشناسان خودرویی احتمال میدهند که فولکس برای گرفتن سهم بازار خودروهای اقتصادی از راه و روش همتایان خود اس//تفاده کن//د. رنو و «داچیا )Dacia( » یک//ی از نمونههای موف//ق برای ایجاد یک نشان تجاری ویژه بازار ارزانقیمتهاست. زیرمجموعه رومانیای//ی رنو مدتهاس//ت که با تولی//د خودروهای ارزانقیمت و قدیمیتر پدر فرانسوی خود، مانند ساندرو و لوگان موفق به کس//ب موفقیتهای گستردهای شده است. در نتیجه احتمال آنکه فولکسواگن از همین راه آزمودهش//ده رنو حرکت کند نهتنها کم نیس//ت بلکه از سایر راهبردهای ممکن قویتر است.

این نش//ان تج//اری گمن//ام فولکس قرار اس//ت در چی//ن کار خ//ود را آغاز کند س//پس از آنجا به س//ایر بازارهای نوظهور س//رک بکش//د. نخس//تین مدلهایی که گفته میش//ود این نش//ان تج//اری جدید خواهد س//اخت، مدلهای ارزانقیمتی از سدانهای کوچک و کراساوورهای اندازه متوسط خواهد بود که پایه قیمتی آنها از 01هزار دالر ش//روع میشود. دلیل انتخاب چین برای ش//روع دس//تیابی به چنین هدفی روش//ن است. هماکن//ون یکی از پربازدهتری//ن بازارهای خودرویی در جهان، چین اس//ت که بس//یاری از شرکتهای اروپایی در آنج//ا از طری//ق س//رمایهگذاریهای مش//ترک ب//ا خودروس//ازان دولتی چین س//ود قابلتوجهی را نصیب خود کردهاند. البته نباید فراموش کنیم که فولکسواگن ه//م در چین ب//ا افایدبلیو ش//رکت س//رمایهگذاری مشترک یا جوینتونچر دارد و بهاحتمال زیاد شروع کار نشان تجاری جدید این گروه خودروسازی با کمکهای افایدبلیو انجام میشود.

از آن س//و اما آئودی که همچون ش//رکت مادر خود یعن//ی فولکسواگن گرفتار رس//وایی دیزلگیت ش//ده است، 4نفر از مهندسان بخش دیزل خود را اخراج کرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده نام «اولریش وایس» ‪)Ulrich Weiss(‬ نیز در میان مهندسان اخراج شده به چش//م میخ//ورد. او پیشتر رییس بخش توس//عه پیش//رانههای این شرکت و همچنین سرپرست پیشین بخش آالیندهها بود. س//خنگوی آئودی در گفتوگو با وبس//ایت «اتوموتیو نیوز(swen »)Automotive برکن//اری وایس را تایید کرد اما از فاش کردن نام دیگر مهندس//ان اخراج ش//ده خودداری کرد. عزل Ulrich Weiss پس از آن ش//کل گرفت که وی در یک دادگاه کار در آلم//ان بی//ان ک//رد که ب//ه مدیرعام//ل آئودی، روپرت استادلر ‪)Rupert Stadler(‬ از وجود نرمافزار غیرقانونی که در خودروه//ای مدل م2012 )90-91( به باال در آنها به کار رفته بود، آگاهی داده شده بود.

اما ب//ر خالف ادعای اعالم ش//ده از س//وی مهندس پیش//ین آئودی، استادلر اعالم کرد تا زمانی که مقامات امریکایی در سپتامبر ‪)93-94( 2015‬ این تخلف را از س//وی آئودی اعالم نکرده بودند، هیچ هشداری در این زمینه دریافت نکرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.