مشارکت ۹۴درصدی ایدرو با تولیدکنندگان بخش خصوصی

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

نرخ رش//د بازار تجهیزات پزش//کی بین سالهای 93 تا 1400 حدود ۲/۵درص//د بوده که بیانگر اهمیت این بخش اس//ت. درواقع بازار دارویی در سال 1400 حدود یکهزار و 1۲1میلیارد دالر خواهد بود. اکنون تجهیزات پزشکی بیش از 03۵میلیارد دالر گردش مالی را دارند. عالوهبر این، بیش از ۷۲هزار ش//رکت تولیدی تجهیزات پزشکی در کل دنیا فعال هستند که اشتغال گستردهای از اف//راد متخص//ص را به وجود آوردهان//د. در این میان 10 ش//رکت بزرگ تجهیزات پزشکی در دنیا ۷3 درصد بازار دنیا را در دس//ت گرفتهاند ازاینرو نیاز است برای این بخش اقتصادی اقدامات موثرتری در داخل کش//ور لحاظ شود.

صنایع پیش//رفته با توجه به ارزشافزوده باال نس//بت به س//ایر صنایع همچنین کس//ب درصد قابلتوجهی از ب//ازار مصرف به علت کارآیی بهتر، جایگاه ویژهای را در جه//ان پیداکردهاند از اینرو، کش//ورهای مختلف برای کس//ب سهمی هرچند کوچک از تجارت جهانی صنایع پیش//رفته تالش روزافزونی را به کار گرفتهاند. با توجه به اهمیت صنایع پیشرفته ازجمله تجهیزات پزشکی در صنعت جهانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از س//ال 13۸1 با تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد ساختارهای تخصصی، گامی اساسی در توس//عه این صنایع برداشته است. در این حوزه، فرآیند کامل تحقق محصول در حوزههای مبتنیبر فناوریهای پیش//رفته، از مرحله ش//کلگیری ایده تا تجاریسازی محص//ول از طریق ایج//اد این کس//بوکارهای توجیح پذی//ر و در قالب دو حوزه اصلی و اس//تراتژیک توس//عه دانش فنی و تجاریس//ازی و توس//عه س//رمایهگذاری اجراش//ده اس//ت. در اس//تراتژی توس//عه دانش فنی، ایجاد و توس//عه طرحها و ایدههای قابل سرمایهگذاری از طریق انتخاب موضوع مناس//ب، تامین منابع مالی و نظارت بر اجرای پروژههای پژوهش//ی بهمنظور تدوین دانش فنی و فناوریه//ای مربوط موردتوجه قرارگرفته اس//ت. فعالیتهای این بخش در قال//ب 4 برنامه اصلی ازجمله توس//عه هماهنگ کارآفرینی، گسترش نوآوری، برنامه توس//عه مراکز کس//بوکار کوچک )SBDC( و تحقیق و توس//عه ( R&D ) از ابتدای سال ۲۸31 آغاز شد و براس//اس برنامه تدوینش//ده اقدامات اجرایی در جهت توسعه صنایع پیشرفته ازجمله صنعت تجهیزات پزشکی شکل گرفت.

‹اعالم‹آمادگی‹آلمان‹برای‹سرمای ‹هگذاری‹ ‹

محمدرض//ا فیروزمن//ش، مدیر توس//عه صنایع نوین سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران(ایدرو) ضمن تایی//د این مطالب در پاس//خ به این پرس//ش که مرکز توس//عه صنایع نوین تاکنون در حوزه تجهیزات پزشکی چه فعالیتهایی داشته است، به گسترش صنعت گفت: ازجمل//ه فعالیتهای انجامش//ده در ای//ن مرکز میتوان به تدوین دانش فنی و نمونهس//ازی محصوالت مختلف ازجمل//ه س//اخت نمون//ه نیمهصنعتی کیت تش//خیص قند خ//ون (اندازهگیری قند خون)، طراحی و س//اخت نیمهصنعت//ی دس//تگاه HIFU بهمنظ//ور جراحیهای عموم//ی همچنی//ن، س//اخت نمون//ه نیمهصنعت//ی تزریقکنن//ده فاق//د س//وزن، طراحی و س//اخت نمونه نیمهصنعتی س//وزن بیوپس//ی نیمهاتوماتیک، طراحی و س//اخت نمونه نیمهصنعتی رترکتور جراحی، طراحی و س//اخت نمونه دس//تگاه A-scan برای بیومتری چشم ...و اش//اره کرد. وی افزود: اهداف حوزه صنایع پیشرفته (تجهیزات پزش//کی) با رویکرد س//رمایهگذاری، ش//امل شناسایی ایدهها و طرحهای توجیهپذیر، ایجاد و توسعه کسبوکارهای جدید اس//ت تا برای حضور در بازارهای داخل//ی، منطق//های و بینالمللی از طریق مش//ارکت با بخش خصوصی، برقراری مشارکتهای بینالمللی(VJ)، جذب، انتقال و تجاریسازی فناوری و ایجاد خوشههای فن//اوری خود را آماده کنیم. فیروزمنش به فعالیتهای انجام ش//ده در حوزه س//رمایهگذاری با مشارکت بخش خصوص//ی اش//اره کرد و گف//ت: پروژهه//ای مختلفی با مشارکت بخش خصوصی اجراشده است که شامل طرح سرمایهگذاری ساخت و تولید دستگاه همودیالیز میشود که نمونه آن ساخته و در بیمارستان امام خمینی نصب شده و در حال اس//تفاده است. از دیگر پروژهها میتوان به طرح س//رمایهگذاری تولی//د ان//واع بیوایمپلنتهای اس//تخوانی، قلبی- عروق//ی و تاندون- لیگامان اش//اره کرد ک//ه در همه اجزای طرح تولید انواع بیوایمپلنتها، استفاده از پیش//رفتهترین تجهیزات و امکانات بهمنظور رعایت استانداردهای بینالمللی در تولید 3 نوع محصول مهندسی نسج برای تامین نیاز طیف وسیعی از بیماران نیازمند کش//ور موردتوجه قرارگرفته اس//ت. وی افزود: ای//ن طرح با بهرهمندی از فناوری پیش//رفته و نیروهای متخصص ایرانی به نتیجه رس//یده اس//ت که تا پیش از این به ش//کل انحصاری دراختیار چند شرکت امریکایی بوده که با توانمندی، تخصص و همت پژوهشگران ایرانی این فناوری در کش//ور بومیشده است. این طرح پس از بهرهبرداری به بخش خصوصی واگذارشده است.

فیروزمن//ش به برنامههای مرکز توس//عه صنایع نوین ایدرو در آینده اشاره کرد و افزود: پس از برجام، با توجه به تمایل صاحب//ان فناوری و ش//رکتهای تولیدکننده خارجی برای همکاری با ایران، ش//رکتهای داخلی که قب//ل از این واردکنن//ده محصوالت پزش//کی بودهاند با مذاکراتی که با شرکتهای خارجی در حوزه شده، قصد تولید تجهیزات پزشکی را در داخل کشور دارند.

مدیر توسعه صنایع نوین سازمان گسترش و نوسازی صنای//ع ایران(ایدرو) با بیان اینکه برخی از کش//ورهای خارج//ی ازجمله آلمان برای س//رمایهگذاری در ایران و همکاری با تولیدکنندگان داخلی اعالم آمادگی کردهاند، گف//ت: تحقق ای//ن برنامهها موجب کاه//ش هزینههای تولید، توس//عه و رونق صادرات میش//ود. حوزه صنایع نوین ایدرو نیز براس//اس ماموریتهای محول و مقررات حاکم، آمادگی دارد حداکثر تا سقف 94درصد در اجرای طرحهای س//رمایهگذاری مبتنیبر صنایع و فناوریهای پیش//رفته ازجمله تجهیزات پزشکی با بخش خصوصی مش//ارکت کند. بر این اس//اس، موضوع//ات و طرحهای پیش//نهادی مبتنیب//ر دانش فنی تدوین و اثباتش//ده داخلی (با دریافت مجوزهای مربوط) یا خارجی (انتقال فناوری) در چارچوب مکانیزمهای تعریفشده در حوزه سرمایهگذاری قابلیت بررسی و پیگیری خواهند داشت. فیروزمنش به زیرساختهای الزم برای توسعه تجهیزات پزش//کی اش//اره کرد و گفت: تجهیزات پزشکی ازجمله صنایعی اس//ت که با پیشرفت علوم پزشکی بیشازپیش موردتوجه کش//ورها قرارگرفته است. در ایران نیز مانند بسیاری از کش//ورها این صنعت با در نظر گرفتن رابطه تنگاتنگ این تجهیزات با س//المت جامعه مورد اهمیت ویژه قرارگرفته اس//ت. ارتقای تولی//د داخلی در تمامی صنایع بهوی//ژه این صنعت مزیته//ای فراوانی از قبیل اش//تغالافزایی، توس//عه صادرات، رش//د اقتصادی، رفاه عموم//ی ...و را به هم//راه دارد که به نفع مردم و اقتصاد مملکت است. به گفته فیروزمنش، داروسازی و تجهیزات پزشکی، صنایع سودآوری هستند که میتوانند جایگزین نفت، گاز و پتروش//یمی شوند. متاسفانه باوجود بسترها و زیرس//اختهای مناس//ب علمی، پژوهش//ی و تولیدی در کش//ور هنوز نتوانس//تهایم جایگاه مناسب خود را در بازارهای بینالمللی پیدا کنیم ازاینرو، مهمترین راهحل، حمایت از تولید داخلی و نشانس//ازی تجاری است که مناط//ق آزاد مکان مناس//بی برای س//رمایهگذاریهای مش//ترک با تولیدکنندگان خارجی اس//ت و باید از این ظرفیتها به نحو مطلوب اس//تفاده کرد. نهادینه ش//دن فرهن//گ حمایت از تولید داخ//ل و جهتدهی به بخش دولتی برای خرید از محصوالت ساخت ایران در راستای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی نی//ز میتواند از اقدامات موثر در راستای تقویت زیرساخت فرهنگی باشد چراکه خری//داران این محص//والت اغلب اعض//ای هیاتعلمی دانشگاهها، متخصصان و پزشکان بیمارستانی هستند و تخصص الزم در زمینه عملکرد و پیچیدگی تجهیزات را دارند. افزایش اش//تغال، باال بردن حجم فروش، توجه به ت//وان صادرات و توان مالی برای س//رمایهگذاری داخلی در توسعه فعالیتهای شرکتهای داخلی نیز به حمایت جدی مس//ئوالن و متولیان این صنعت نیاز دارد. مدیر توس//عه صنایع نوین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) معتقد اس//ت: س//هم هزینههای تحقیق و توسعه در فرآیند تولید محصوالت و توسعه فناوریهای نوین در حوزه تجهیزات پزش//کی نیز قابلتوجه اس//ت، بنابراین برای توس//عه این بخش بای//د فعاالن این حوزه موردحمایت جدی ق//رار گیرند. با توجه به ظرفیتهای کش//ور در بخ//ش تجهیزات پزش//کی و نیروی انس//انی متخص//ص، الزامات تامین مالی و جذب فناوریهای روز دنی//ا از مهمترین عوامل موثر بر جهش تولید و صادرات تجهیزات پزش//کی اس//ت. به علت زیاد ب//ودن تعداد و تن//وع محصوالت در زمینه تجهیزات پزش//کی در بازار، ظرفیتهای خالی بس//یاری برای س//رمایهگذاری وجود دارد. با توجه به بازار بزرگی که برای تجهیزات پزش//کی فراهم است، سرمایهگذاری اصولی در بسیاری از زمینهها توجی//ه اقتص//ادی دارد. توانمندیه//ای ش//رکتهای دانشبنی//ان در حوزه پژوهشها و نوآوری پزش//کی نیز رو به افزایش اس//ت و موفقیتهایی که در این زمینه به دس//ت آوردهاند به سطح جامعه و حتی بازارهای جهانی راه یافته و توانس//تهاند تا حدودی جای//گاه خود را پیدا کنند. این شرکتها ظرفیتهای علمی و تولیدی کشور هس//تند که شروع خوبی را در مسیر پژوهشی و تولیدی داش//تهاند، اما برای ادامه بقا و رس//یدن به اهداف واالی خود به حمای//ت همهجانبه در تامین منابع مالی و بازار فروش برای رقابت با واردات نیاز دارند.

‹تلقیح‹قوانین‹قدیمی‹ ‹

محمدنعیم امینیفرد، س//خنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ش//ورای اسالمی با اش//اره به اینکه در حوزه تجهیزات پزش//کی با تراکم قانون روبهرو هستیم، به گس//ترش صنعت گفت: بهتازگی کمیسیون مشترک تدوین قوانین اس//تاندارد تشکیلش//ده است که در آن، نمایندگان کمیس//یون بهداشت و درمان مجلس شورای اس//المی نیز حضور داش//تند. در این جلس//ه س//عی بر این بود که وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی بهعنوان متولی اصلی س//المت با سازمان ملی استاندارد هم//کاری کند. به گفته امینیف//رد، در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که تمامی تجهیزات در داخل تولید شود اما انتظار میرود در مواردی که مزیتهای نسبی وجود دارد بتوانی//م از این مزیتها برای تولید داخل اس//تفاده کنیم. در حال حاضر قس//مت عمده تجهیزات پزش//کی در داخ//ل تولید میش//ود و در م//واردی که مزیتهای نسبی نداریم این تجهیزات از خارج کشور وارد میشود. وی تاکید کرد: از برنامههای اصلی کمیس//یون بهداشت و درم//ان مجلس ش//ورای اس//المی، شناس//هدار کردن تجهیزات پزش//کی مورداس//تفاده در مراکز بهداش//تی و درمانی کل کش//ور است که ش//یوهنامه اجرای آن به وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی و س//ازمان غذا و دارو اعالمش//ده اس//ت. این موضوع دو مزیت مهم دربردارد؛ یکی اینکه از استاندارد بودن تجهیزات پزشکی با توجه به حساسیتی که دارند، اطمینان حاصل خواهیم کرد و دومین مسئله این است که با شناسایی تجهیزات پزشکی میتوان مس//ئله قاچاق را تا حدودی حل کرد. سخنگوی کمیس//یون بهداشت و درمان مجلس شورای اس//المی از برنامههای این کمیس//یون برای سال آینده خبر داد و گفت: کمیس//یون بهداش//ت و درمان مجلس ش//ورای اسالمی بهعنوان سیاس//تگذار اصلی در حوزه بهداش//ت و درم//ان کش//ور دو وظیف//ه قانونگذاری و سیاستگذاری را برعهده دارد ازاینرو، وزارت بهداشت، درم//ان و آم//وزش پزش//کی و وزارت صنع//ت، معدن و تجارت باید برنامههای خود را به این کمیس//یون اعالم کنن//د و درصورتیکه خأل قانونی وجود داش//ته باش//د میت//وان با الزام دولت الیحه جدیدی تدوین کرد اما در حال حاضر برنامه مش//خصی برای قانونگذاری نداریم. امینیفرد در پاس//خ به این پرسش که کدام قانون حوزه بهداش//ت و درمان یا تجهیزات پزش//کی را در سال ۵9 موف//ق میدانید، گفت: از بین تمام قوانین مصوب قانون تشکیل سازمان مالی استاندارد جزو قوانین خوبی است که از طری//ق این قانون موفق ش//دیم نظارت تخصصی بر حوزههای مختلف داش//ته باشیم. عالوهبر این، اکنون ب//ه تلقیح قوانین در حوزه پزش//کی نی//از داریم چراکه بسیاری از قوانین درحالحاضر کارآمدی خود را ازدست دادهاند.

برای رس//یدن به این منظور، ای//ن وظیفه به معاونت حقوقی ریاس//تجمهوری واگذار ش//د تا تمامی قوانین حوزه سالمت بازنگری ش//وند چراکه بیش از 001سال از عم//ر بس//یاری از قوانین حوزه س//المت آن میگذرد و کارآی//ی الزم را ندارند. درنهایت بعد از شناس//ایی این قوانین، کمیسیون بهداش//ت و درمان به رد این قوانین اقدام خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اس//المی با اش//اره به زیرس//اختهای الزم برای ارتقای تجهیزات پزشکی کش//ور گفت: ابتدا باید این تجهیزات را به فناوریهای روز مجهز کنیم خوشبختانه همانطور که در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه ۶9 تعیینشده، تسهیالت خوبی برای شرکتهای دانشبنیان این حوزه پیشبینیشده است. عالوهبر این، نیاز است مزیتهای نس//بی این حوزه را شناسایی و بازارهای هدف را تقویت کنیم. این در حالی اس//ت که اکنون صنایع بزرگ کشور ازجمله پزشکی با بحران بازارهای مصرف روبهرو هستند چراکه بس//یاری از تجهیزاتی که تولید میشود بهدلیل اینکه بازار هدف آن از قبل تعیین نشده است، نمیتوانند پایداری خود را در بازار حفظ کنند. به گفته امینیفرد، اکنون باید وزارت بهداش//ت، درمان و آموزش پزش//کی تمرکز خ//ود را روی بازار هدف ق//رار دهد و مزیتهای نس//بی که در منطقه وج//ود دارد را شناس//ایی کرد تا زمینه مش//ارکت بخش خصوصی با دریافت استانداردها در این حوزه فراهم ش//ود. این موارد میتواند قدمهایی در راس//تای اقتصاد مقاومتی باشد که همراستا با اقتصاد تجهیزات پزشکی نیز خواهد بود.

متاسفانه باوجود

بسترها و زیرساختهای مناسب

علمی، پژوهشی و تولیدی در کشور هنوز نتوانستهایم جایگاه مناسب خود را در بازارهای بینالمللی

پیدا کنیم

محمدرضا فیروز منش: آلمان برای سرمایهگذاری در ایران و همکاری با تولیدکنندگان داخلی اعالم آمادگی کردهاند

محمد نعیم امینی فرد: بدر هیچ جای دنیا اینگونه نیست که تمامی تجهیزات

در داخل تولید شود

طیبه جهانبازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.