۰۲هزار میلیارد ریال برای تکمیل تاسیسات فاضالب

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

مع//اون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از نیاز طرح شبکه فاضالب ته//ران ب//ه 0۲ه//زار میلی//ارد ری//ال سرمایهگذاری برای تکمیل تاسیسات اصل//ی خبر داد و گف//ت: اگر بخواهیم با ش//رایط کنونی ادامه دهیم، ش//اید اجرای ای//ن طرح بی//ش از چند دهه ط//ول بکش//د. علیرضا دائمی ام//روز در گفتوگو ب//ا ایرنا بیان کرد: برای تکمیل ش//بکه فاضالب ابرش//هر تهران از منابع بانک جهانی، س//رمایهگذاری خارج//ی و فاینانس، اعتبارات عمومی و همچنین از اعتبارات داخلی ش//رکت آبفای شهر تهران استفاده ش//ده اما مس//لم است این ش//بکه عظیم مش//کالت بیشماری دارد. با منابع مالی که از طریق مش//ارکت مردم و سایر شیوهها مانند فاینانس حاصل میش//ود این طرح به پایان خواهد رسید. دائمی با اش//اره به مش//ارکت بخش خصوصی برای بازچرخانی آب افزود: امس//ال ساخت 3۲ تصفیهخانه در شهرهای کشور به روش BOT به بخش خصوصی س//پرده شده که نشانه رویکرد و عزم وزارت نیرو برای حضور بخش خصوصی در طرحهای آب و فاضالب اس//ت. قراردادهای BOT یا س//اخت، بهرهبرداری و انتقال (واگذاری)، به قراردادهایی گفته میش//ود که ش//رکتها در قبال امتیازهایی، طرحهای س//نگین (به لحاظ مالی) را اجرا میکنند و برای مدت محدودی از منافع آن بهرهمند میش//وند. س//پس طرح و سازههای آن را بهطوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بالعوض به طرف دیگر که دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت هستند، انتقال میدهند. طرح فاضالب تهران با اهداف حفاظت از محیطزیست، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگی//ری از آلودگی مناب//ع آب زیرزمینی و تبدیل هزینههای س//نگین درمان به هزینههای اندک پیش//گیری، از سال 13۷4 در گسترهای به مساحت 0۷هزار هکتار در مناطق بیستودوگانه ش//هر تهران و برای پوشش دادن 11میلیون نفر از جمعیت این ش//هر آغاز ش//د. بیش از 9هزار کیلومتر شبکه جمعآوری و ۶۷ کیلومتر تونل فاضالبرو در این طرح ساخته میشود. این طرح با پیشبینی اعتباری افزون بر 00۲هزار میلیارد ریال (به قیمت س//ال )139۲ در دست اجراست و با پایان آن بیش از 009هزار انشعاب فاضالب و ۲۲ واحد تصفیهخانه ساخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.