اجرای کامل طرحهای اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و نیرو

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

مدیرعام//ل و ریی//س هیاتمدی//ره ش//رکت توس//عه مناب//ع آب و نیروی ای//ران از موفقی//ت ای//ن ش//رکت در تحقق 001درصدی تکالیف مرتبط با مقوله اقتصاد مقاومتی بهویژه س//اخت و بهرهب//رداری از س//دها و نیروگاهه//ا خبر داد. س//یدمحمدرضا رضازاده در گفتوگو با ایرنا به طرحهای اقتصاد مقاومتی مربوط به ش//رکت توس//عه مناب//ع آب و نیروی ایران اش//اره کرد و گف//ت: یکی از این طرحها، س//د رودبار لرس//تان بود که برنام//ه آبگیری آن با حض//ور وزیر نیرو به انجام رس//ید. عملیات آبگیری س//د رودبار لرس//تان ۵۲ ش//هریور با حضور وزیر نیرو آغاز ش//د. طرح سد و نیروگاه رودبار لرس//تان در فاصله 100 کیلومتری جنوب شرقی شهرس//تان الیگ//ودرز روی رودخانه رودبار از سرش//اخههای دز در حال اجراس//ت. به گفته رضازاده، این س//د قرار بود پیش از اوج مصرف برق امس//ال به بهرهبرداری برس//د و نخستین واحد نیروگاه//ی آن، چرخش اولیه را ۲۲ بهمن داش//ت. تس//تهای بعدی نیروگاه بهدلیل بروز پدیده ریزگرد در خوزستان به تاخیر افتاد اما پنجش//نبه هفته گذشته (۵ اسفند) این کار پایان یافت و مطابق وعده دیس//پاچینگ کش//وری (مرکزه//ای جمعآوری اطالعات و کنترل)، بخ//ش دیگری از برنامهها در آینده نزدیک اجرایی میش//ود. تا پایان امس//ال برای بهرهبرداری آزمایشی از واحد نخس//ت این نیروگاه آمادگی وج//ود دارد اما احتمال دارد بهرهبرداری رسمی فروردین سال آینده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.