پرشدن منابع آبی در سال ۶۹

Sanat Newspaper - - مدیریت‌عل ‌م‌وصنعت -

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ای//ران گفت: براس//اس پیشبینیهای س//ازمان هواشناس//ی و انجمنه//ای بینالمللی در فروردین و اردیبهش//ت پیشرو شرایط خوبی را از نظر بارندگی خواهیم داش//ت. محمد حاجرسولیها در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت س//دهای کش//ور بیان کرد: به غیراز 4 س//د خوزستان، درودزن، مالص//درا و زایندهرود باقی س//دهای کش//ور وضعیت خوبی دارند. وی با بیان اینکه سد خوزستان نسبت به سال قبل 4میلیارد مترمکعب کمتر از سال گذشته ورودی آب داشته است، عنوان کرد: در سدهای درودزن و مالصدرا و زایندهرود نیز شاهد کاه//ش ورودی آب بودهایم ک//ه امیدواریم در ماههای آینده این کمبود جبران ش//ود. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اش//اره به وضعیت بارشه//ا در ماههای اخیر ادامه داد: با توجه به اینکه در حوزههای کش//ور میزان بارش به لحاظ برفی شرایط مطلوبتری را نسبت به گذشته داشته است، پیشبینی میشود که در ابتدای س//ال آینده ش//اهد وضعیت خوب//ی در منابع آبی باشیم. به گفته حاجرس//ولیها، این مسئله بدین معنا نیست که بحران آب در کشور کمرنگ ش//ده است، چراکه بحران ۵1ساله ایران با بارشهای اینچنینی برطرف نخواهد ش//د اما بهطورکلی میتوان گفت که در حال حاضر منابع آبی وضعیت مطلوبی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.