دیدبان فناوری الزمه توسعه صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

موج چهارم انقالب صنعتی منتظر هیچکس نمیماند از اینرو صنایع کوچک و متوس//ط باید همگام با فناوری روز پی//ش روند. برای این منظور باید صنایع تا آنجا که میتوانند واحدهای تحقیق و توس//عه را تقویت کنند تا از بازاره//ای داخلی و خارج//ی عقب نمانند. به عبارتی، رم//ز موفقیت در انق//الب صنعتی چهارم، بروزرس//انی محصوالت با امواج دانش فنی و فناوری روز است.

امروزه بس//یاری از کارها مانند درخواس//ت تاکسی و جایاب//ی در پرواز ی//ا حتی خرید محص//ول، میتواند از راه دور انج//ام ش//ود و این انقالب چه//ارم در صنعت، راهگش//ای عصر مجازی و تحوالت جدید است به ویژه ک//ه تولید محصوالت نیز در س//ایه وج//ود فناوریهای پیشرفته تغییر یافته اس//ت. سرعت، دقت و تنوعی که کاهش هزینههای تولید را درپی خواهد داشت و عرصه صنعتی را رقابتی میکند. البته تحول فناوری در عرصه صنعت، تنه//ا کارخانهها را تحت تاثیر ق//رار نمیدهد، بلکه عم//وم بخشهای جامعه کاربر آن هس//تند و این انقالب جدید از رس//تورانها گرفته تا خردهفروشیهای بزرگ دنیا را در جهت تبدیل ساختار روندهای اجرایی به سیس//تمهای خودکار و دیجیت//ال، ترغیب میکند. در این میان ش//اید پرس//یده ش//ود که چگونه میتوان هم//گام با تغییرات فناوری پیش رف//ت و به عبارتی، از قافله انقالب صنعتی چهارم عقب نماند؛ سوالی که شاید در ذهن صاحبان کسبوکارهای کوچک یا صنایع خرد ایجاد ش//ود. واقعیت این اس//ت که صنایع باید با جاذبه فناورانه انقالب صنعتی چهارم همراه ش//وند. این نکته را محمدعلی محمدی، رییس سازمان مدیریت صنعتی کش//ور مورد تاکید قرار میدهد. محمدی معتقد است که به جز عامل انس//انی در فرآیند تولید، بخش زیادی از عامل س//رمایه در مسیر تولید را فناوری و دانش فنی تشکیل میدهد همچنین عاملی که برای دنیای رقابتی امروز تعیینتکلیف میکند بدون تردید فناوری اس//ت تا جایی که قیمت مناس//ب کااله//ای تولیدی، کیفیت باالتر محصوالت، تنوع بیشتر تولید و در نهایت محصول پیش//رفتهتر از نتایج احصای فناوری روز است از اینرو اگر سطح فناوری در حد قابل قبول نباشد، یکی از ابعاد قیمت تمامشده تولید، کیفیت محصول، تنوع محصول در واحدهای صنعتی دچار مشکل میشوند.

وی ب//ا تاکید ب//ر این اینکه فناوری موضوع نخس//ت دنیای رقابتی امروز اس//ت، گفت: بسیاری از مسائلی که در حوزه بهرهوری مشخص میش//ود را از نظر کارآیی، اثربخشی محصول و فعالیتهای تولیدی، فقط فناوری میتواند ح//ل و فصل کند از اینرو ب//دون تردید یکی از مس//ائل و مشکالت اساس//ی این است که بسیاری از واحدهای صنعتی ما در مقایس//ه با رقب//ای بینالمللی فناوری قدیمی دارند که باید این مشکل رفع شود.

رییس س//ازمان مدیریت صنعتی کش//ور با مقایس//ه صنای//ع مختلف به جهت دس//تیابی به فن//اوری گفت: صنای//ع با ه//م متفاوت هس//تند. در برخ//ی از صنایع، فن//اوری خیلی س//ریعتر تغییر میکن//د و در برخی از صنایع میزان رشد و تغییر و تحول فناوری کمتر است. در صنایعی که نرخ تغییر و تحول بیش//تر اس//ت مانند الکترونیک یا ش//یمیایی، کمترین غفلت باعث میشود که از عرصه فناوری و دانش روز دور شوند و بازار مصرف خود را از دس//ت دهند به ویژه که کشورهای جهان در ارتباطی تنگاتنگ هس//تند و تم//ام تولیدکنندگان هر نقط//ه از دنیا را بازار خود میدانند بنابراین مهم اس//ت برآورد کنیم که صنایع ما در کدام گروه قرار میگیرند.

محم//دی با اش//اره به انقالب صنعت//ی چهارم گفت: صنایعی که تغییر فناوری در آنها بسیار است به دیدبان فناوری نی//از دارند تا محیط تولی//دی محصوالت خود را پیوس//ته رصد کنند تا میزان رش//د فن//اوری را مورد ارزیابی قرار دهند و سرمایه الزم را برای جذب فناوری و دانش فنی اختصاص دهند. البته در برخی از صنایع که سرعت رش//د فناوری زیاد نیست نیز واحدهای صنعتی نمیتوانند خود را از تغییر و تحوالت جدا بدانند.

‹معجزه‹صنعتی ‹

گفتههای محمدی بدان جهت مورد توجه اس//ت که بدانیم انقالب صنعتی چه//ارم نیز همچون انقالبهای پیش//ین قابلیت بالق//وهای برای افزایش س//طح درآمد جهانی و ارتق//ای کیفیت زندگی مردم سراس//ر جهان دارد. ت//ا ب//ه ام//روز مصرفکنندگان//ی که ب//ه دنیای دیجیتال دسترس//ی داشتهاند، بیش//ترین استفاده را از این انقالب صنعتی جدی//د کردهاند. فناوریهای جدید عرضه خدمات و تولیداتی را میسر ساخته که بهرهوری و ل//ذت از زندگی را ارتقا بخش//یدهاند. این موارد بدون ش//ک میتواند مهمترین ارمغان انقالب چهارم صنعتی باش//د. البته این موج با قدرت و س//رعت بس//یاری در حال عبور اس//ت، پس باید شاهد نش//انهها و اتفاقهای ش//گرف بس//یاری باش//یم. هوش مصنوعی جهان را در حوزه فناوری به تماشای معجزههای بسیاری در عرضه کاال و خدمات خواهد برد. این اتفاق در بلندمدت بدون شک به لحاظ بهرهوری و تولید موثر خواهد بود. یکی از این دستاوردها کاهش هزینههای حملونقل و بهرهوری زنجیرههای تامین و لجس//تیک جهانی است. در نتیجه میتوان به کاهش هزینههای تجارت اقدام کرد که تمام این اتفاقها به افزایش رشد اقتصادی منجر میشود اما از سوی دیگر باید نگران برخی اتفاقها هم بود.

‹چال ‹شها‹و‹پی ‹شنیازها ‹

درس//ت اس//ت که جهان در نس//ل چه//ارم صنعت دستخوش تغییرات بزرگی میشود اما نباید از خطرات آن هم غافل شد چرا که برخی معتقدند انقالب صنعتی نس//ل جدید میتوان//د به ایجاد نابرابریهای بیش//تری منجر شود، به ویژه در ظرفیت بالقوه برای ایجاد اخالل در بازاره//ای کار. با جایگزینی ماش//ینهای خودکار با نیروی کار انس//انی، شکاف میان دس//تاوردها برای بازار س//رمایه و دستاوردها برای بازار کار روز به روز عمیقتر میشود. البته یک س//ناریوی دیگر نیز مطرح است که جایگزین//ی نیروی انس//انی با ماش//ینها و فناوریهای پیش//رفته در مجموع به افزایش کلی فرصتهای شغلی مطمئن و ارزش//مند بینجامد. انق//الب صنعتی چهارم، انقالبی با ظهور روباتها و خودکار ش//دن ماشینآالت صنعتی است و مهارت کارگران و مدیریت این فناوریها یکی از چالشهای اصلی آن بهش//مار میرود. ابوالفضل روغنیگلپایگان//ی، مش//اور اتاق بازرگان//ی ایران در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: با شکلگیری انقالب صنعت//ی چه//ارم، رویه کس//بوکارها عوض میش//ود از ای//نرو فضای کس//بوکار و تولی//د در قالب فناوری قابل تحلیل اس//ت. در این میان به نظر میرس//د سهم کس//بوکارهای کوچک که بیش//تر از کس//بوکارها یا صنایع بزرگ باش//د. به عبارتی، با خوش//بینی میتوان گف//ت که صنای//ع کوچک موفقیت بیش//تری کس//ب میکنند زیرا سرعت تغییر را بهتر میپذیرند.

با این حال روغن//ی گلپایگانی بر این نکته نیز تاکید میکند که مش//کالت صنایع کوچک ما در حال حاضر بس//یار است و از آنجا که کشور ما بهطور معمول ۵۱ تا ۰۲ س//ال از فناوری دنیا عقبتر اس//ت، انقالب صنعتی چهارم در چنین حالتی با همان عقبماندگی قابل تصور است.

این نکت//ه را از س//خنان محمدرضا رض//وی، رییس موسس//ه مطالعات و پژوهشهای بازرگان//ی میتوانیم اس//تنباط کنیم. آنجا که میگوید: ما از سال ۷۸ سقوط آزاد در س//رمایهگذاری صنعت//ی داش//تیم از این رو در حال حاضر فعالیتهای تولیدی جاذبههای الزم را برای س//رمایهگذاری ندارند و الگوهای قبلی تولید هم دیگر فایدهای برای ما ندارند. رضوی پیش//نهاد میکند که ما ب//ه الگوی جدید نی//از داریم تا بازارهای خ//ارج از بازار داخلی را ببینیم و محصوالت ما توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. همچنین مدرنسازی ساختارهای سازمانی و تش//کیالت در شرکتها و کسبوکارهای ما و مدرنسازی مدیریتها از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود تا در سالهای آینده تولیدات و ساختارهای کسبوکار اقتصادی، ما را به شرایط رقابتی در بازارهای جهانی نزدیک کند.

ب//ا توجه ب//ه نکات مطرح ش//ده، میت//وان گفت که صنای//ع کوچک و متوس//ط یا کس//بوکارهای کوچک باید در مس//یر تغییر ق//درت فناورانه و خالقیت خود را باال ببرند چرا که آنچه در فضای انقالب چهارم صنعتی مدنظر است قدرت تغییر است. صنایع باید مجموعههای تحقیق و توسعه خود را بهبود بخشند و این مهم حاصل نمیشود جز با حل مشکالت ساختاری آنها.

درست است که جهان در نسل چهارم صنعت دستخوش تغییرات بزرگی میشود اما نباید از خطرات آن هم غافل

شد چرا که برخی معتقدند انقالب صنعتی نسل

جدید میتواند به ایجاد نابرابریهای بیشتر، به ویژه در ظرفیت بالقوه برای ایجاد اخالل در بازارهای کار منجر شود

ابوالفضل روغنی گلپایگانی: با شکلگیری انقالب صنعتی چهارم، رویه کسبوکارها عوض میشود

محمد علی محمدی: صنایعی که تغییر فناوری در آنها بسیار است به دیدبان

فناوری نیاز دارند

صفیه رضایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.